ALHM315 Специализиран трети чужд език (немски)

Анотация:

В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят: - основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за обсл.дейности в туризма

2.Могат: - успешно да комуникират с чуждестранните клиенти

-дават информация на чуждия език
Предварителни изисквания:
Основни познания по немски език – граматични и лексикални (A2)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Hueber- Deutsch im Hotel-Gesprache fuhren

Durr&Kessler- Deutsch im Beruf-Hotellerie und Gastronomie

Touristik aktuell

Fachworterbuch fur Hotel,Restaurant,Kuche

Средства за оценяване:

30% от тестове,70% от участие в ролеви игри

Семестриален изпит: 50 % от писмен изпит,50 % от устен изпит