ALHM303 Реклама и връзки с обществеността в луксозното хотелиерство

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с възможностите на ефективните реклама и връзки с обществеността в съвременната туристическа организация и по-специално - в контекста на все по-нарастващото значение в развитието на луксозното хотелиерство.

Предмет на основната част от предлаганите теми са ролята, същността и значението на рекламата и пъблик рилейшънс в съвременната туристическа индустрия и свързаните с тях конкретни практически стъпки за изграждане на имиджа на лукзосните туристически обекти.

Сред основните теми по занятия са видовете реклама, каналите и носителите на рекламните послания, рекламните константи на фирмената култура, самостоятелните и несамостоятелните средства за реклама, участниците в комуникационния процес, организиране, бюджетиране и реализиране на конкретна рекламна кампания и др. Визирани са основните теми, които разглеждат историята и развитието на връзките с обществеността, разликите между рекламата и връзките с обществеността, форми и средства на пъблик рилейшънс на туристическата организация, управление на връзките с обществеността на туристическата организация.

Разглежда се значението на ИМК в туризма и ефективното използване на пъблик рилейшънс и специалните събития за подпомагане на ефективните традиционни и онлайн комуникации в туризма.Анализират се казуси от практиката на туристическата реклама и пъблик рилейшънс в съвременната туристическа индустрия. В рамките на курса се отделя специално място на влиянието на ИКТ и дигиталния маркетинг, както и на промените и тенденциите, свързани с онлайн комуникациите в туризма.

Като конкретен резултат от този курс студентите ще знаят основните определения, функции и задачи на рекламата и връзките с обществеността, както и основните ключови понятия, свързани с организацията на съвременната рекламна и пъблик рилейшънс кампания на една туристическа организация. Студентите ще могат организират, планират и бюджетират сами рекламна кампания в туризма, да познават психологическите механизми на рекламното въздействие, да предлагат най-добрите в практиката средства на туристическа реклама, да пишат план-сценарии на реални събития в туризма и др. Именно в динамиката на специфичните изисквания в луксозното хотелиерство е важно познаването и използването на ИКТ, новите медии, значението на социалните мрежи и силата на онлайн комуникациите.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)ще знаят:

- основните определения, функции и задачи на рекламата и връзките с обществеността

- основните ключови понятия, свързани с организацията на съвременната рекламна и пъблик рилейшънс кампания на една туристическа организация или туристически обект.

- значението на новите медии, социалните мрежи, туристическите сайтове, видео каналите, мобилните приложения и др. в контекста на генералната промяна на рекламата и връзките с обществеността в туристическата индустрия и в частност - в луксозното хотелиерство.

2) ще могат:

- да планират и бюджетират сами рекламна кампания в туризма, да познават психологическите механизми на рекламното въздействие в луксозното хотелиерство

- да познават и използват най-силните страни на ИМК в туризма

- да познават и използват пъблик рилейшънс и специалните събития за подпомагане на ефективните традиционни и онлайн комуникации в общуването с туристите и гостите в луксозното хотелиерство.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по маркетинг

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии и книги:

Райков, З., PR – технологията на успеха, С., 2003

Рийс, А., Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на ПР, С.,2003

Рибов, М., Туризмът на новото хилядолетие, С., 2003

Алексиева, С., История между сезоните – Книга за Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, 10 години по-късно” , I том, С., 2003

Алексиева, С., История между сезоните – Книга за Българската

хотелиерска и ресторантьорска асоциация, 10 години по-късно” , II

том, С., 2004

Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, С, 2004

Зийман, С., Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., 2004

Стоицова, Т., Лице в лице с медиите, С., 2005

Катранджиев, Хр., Медияпланиране на рекламната кампания, С., 2006

Шугарс, Б., Ефективна реклама, С., 2006

Голдблат, Д., Специални събития, С., 2006

Стойков, Л., Управление на връзките с обществеността, С., 2007

Дейвис, А., Всичко, което трябва да знаете за ПР, С., 2007

Златева, М., Мостове към консенсуса. Пъблик рилейшънс, журналистика и медии: проблемни области и конфликтне зони, С., 2008

Сб. "Туризмът и устойчивото развитие на обществото", Варна, 2009

Брекенридж, Д.,PR 2.0, С., 2009

Скот, Д., Новите правила в маркетинга и в ПР, С., 2009

Рибов, М. и кол., Туристическа политика, С., 2010

Томс, Ж., Георгиев, Д.Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката, С., 2010

Лермър, Р., Директен PR, С., 2010

Мезрич, Б. Фейсбук - милиардери по неволя, с., 2010

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А. Маркетинг 3.0: От продуктите към клиентите към човешкия дух, С., 2010

Алексиева, С., Бизнес комуникации, С., 2011

Котлър Ф., Нанси Лий, Н. Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата компания и за вашата кауза, С., 2011

Русев, П. Властта на хората. Новият маркетинг, С., 2011

Томс, Ж., Георгиева, К. Инструменти за социални мрежи, С., 2011

Алексиева, С., Културният туризъм - мисията на Велико Търново, С., 2012

Рийд, Д., В крак с онлайн маркетинга, С., 2012

Бърд, Д., Директен и дигитален маркетинг на здравия разум, С., 2012

Киберман, Т., На първо място в GOOGLE, С., 2013

Гардфийлд, Б., Десетте божи заповеди на рекламата, С., 2014

Катранджиев, Хр., Кристиян Постаджиян, К., Въведение в рекламния бизнес, С., 2014

Каууд, Д., Изкуството да убеждаваш, С., 2014

Шуинар, И., Стенли, В., Отговорната компания, Пловдив, 2014

Дънкъл, Ж., Тейлър, Б., Доволните клиенти - стратегия за успех, С., 2014

Томс, Стефанова, М., Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса, С., 2014

Котлър, Ф., Хескил, Д., Лий, Н, Добри дела, С., 2014

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс - книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Дъбева, Т. Луканова, Г., Хотелиерство, Варна, 2016

Списания:

HoReMag

Happy Weekend (архив)

“Туризъм и отдих”

„Одисей” (архив)

„Черга”

„Хотели”

„Травел Мегазин"

„Човешки ресурси”

SignCafe

„Мениджър”

Интернет източници:

www.horemag.bg

www.theexperts.bg

www.bginfo.ru

www.bulgaria-travel.org

www.bulgarian-tourism.com

www.discoverbulgaria.com

www.bhra-bg.org

www.travel.journo.com

www.ngtraveler.com

www.world-tourism.org

www.toinitiative.org

www.bulgariatravel.bg

Средства за оценяване:

Провеждането на текущия контрол включва участие с:

- три писмени работи по време на семестъра (писмен отговор, коментар, анализ)

- предаване на курсов проект по тема от курса до края на семестъра (в обем от 10 стр.)

- присъствие и участие в учебния процес