MBAM072D Създаване и управление на корпоративна репутация

Анотация:

Курсът обхваща в синтезиран вид главните теми и проблеми в сферата на формирането и управлението на корпоративната репутация. Добрата репутация в бизнеса е от особена важност, за да накара клиентите да се доверят на организацията, бранда, продукта, личността и т.н. В курсът специално внимание се обръща на: разликите между имидж и репутация, видовете стратегии за управление на репутацията спрямо специфичните публики.

Целта е:

" да се формират комплексни знания за: основните процеси и тенденции в развитието на съвременната политика за формиране и управление корпоративните репутация и образ.

" да се изградят умения за разпознаване, създаване и интегриране на репутацията и имиджа на компаниите в техните маркетингови и управленски политики.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
 Кремена Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" състоянието и тенденции в развитието на съвременната комуникационна политика на компаниите, ролята и мястото на репутацията и имиджа в тази политика;

" принципите на създаване, управление и поддържане на репутацията на организациите;

" същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от поддържането и управлението на репутацията на корпорациите;

" методите за анализ и увеличаване на конкурентоспособността на компаниите благодарение на добрата репутация.

2) могат:

" бързо да се ориентират в сложната проблематика на корпоративните комуникации и как те врияят за формирането и управлението на корпоративната идентичност и репутация;

" адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на корпоративната репутация;

" да създават и реализират стратегии за управление, поддържане корпоративната репутация, ефективна реакция по време на криза.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Микроикономика

" МакроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация, "Рой Комюникейшън"

2. Corporate Reputation and Competitiveness, Rosa Chun, Rui Da Silva

3. Strategic Reputation Management: Towards A Company of Good (Lea's Communication), Peter B. Orlik and Pekka Aula

4. Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation by Leslie Gaines-Ross

5. Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, John Doorley

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%