SQBM381D Изследвания в бизнеса и мениджмънта

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните принципи и правила за ефективна подготовка, съставяне и провеждане на изследвания в организационна среда за целите на бизнеса и мениджмънта. Те получават както теоретична подготовка, така и практически умения за ефективно провеждане на емпирични теренни изследвания за целите на организацията.

• Да даде на студентите цялостен поглед върху процеса и особеностите на съставянето и провеждането на емпирични изследвания за целите на мениджмънта

• Да обучи студентите да съставят изследователски програми, които ефективно да обслужват организационни и мениджърски цели

• Да тренира студентите в конструирането и прилагането на изследователски инструменти в мениджърската практика

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви функции имат изследванията в бизнеса и мениджмънта

• Какви видове изследвания има и как да изберат на-подходящото за случая

• Как се съставя изследователска програма

• Как се съставя програма за провеждане на изследването

• Какви изследователски методи има и как да подберат най-подходящите

• Как се съставя ефективен въпросник за изследването

2) могат:

• Да съставят програма за емпирично теренно изследване

• Да определят обекти на изследване и да формулират изследователски цели и

• Да определят адекватни източници на информация, целеви групи и извадки

• Да определят най-ефективните изследователски методи

• Да съставят въпросници за анкетиране и интервюиране

• Да формулират коректно отделните въпроси от въпросника

• Да композират отчетни карти за наблюдение и изследване на документи


Предварителни изисквания:
• Знания и умения по управление на проекти

• Желателен е опит от работа или стаж в корпоративна средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Калинов, К. (2010, 2013) Статистически методи в поведенческите и социалните науки. НБУ, София.

Павлова, В. (2002) Бизнесстатистика. НБУ, София.

Anderson, V. (2013) Research Methods in Human Resource Management. CIPD Publishing.

Bell, J. (1997) Doing Your Research Project: A guide for First-Time Researchers in Education and Social Science. Buckingham, OU Press.

Bryman, A. & Bell, E (2003) Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Cooper, D. & Schindler, P. (2013) Business Research Methods (12th edition). Irwin McGraw-Hill.

Easterby-Smith, M., Lowe, R. & Thorpe, A. (2012) Management Research: An Introduction (4th edition). London, Sage Publications Ltd.

Gash, S. (2000) Effective Literature Searching for Research (second edition). Hampshire, Gower.

Ghauri, P., Gronhaug, K. & Kristianslud, I. (1995) Research Methods in Business Studies. Hemel Hempstead, Prentice Hall.

Gill, J. & Johnson, P. (1997) Research Methods for Managers. London, Sage.

Glaser, B. & Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. New York, Aldine Publishing

Hart, C. (1998) Doing a literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. London, Sage.

Pink, S. (2000) Doing Visual Ethnography. London, Sage.

Punch, K. (1998) Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. London, Sage.

Remenyi, D., Williams, B., Money, A. & Swartz, E. (1998) Doing Research in Business and Managements: An introduction to Process and Method. London, Sage.

Rose, G (2001) Visual Methodologies, London Sage.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012) Research Methods for Business Students (6th edition), Prentice Hall.

Strauss, A. & Corbin, J. (1990) Basic Qualitative Research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, Sage.

Williams, M. & May, T. (1996) Introduction to the Philosophy of Social Research. London, UCL Press.

Средства за оценяване:

Две индивидуални задания: рефериране на изследователска статия и съставяне на изследователски проект.