MBAM167D Бизнес контролинг

Анотация:

В курса по бизнес контролинг са представени предпоставките, същността, функциите, инструментариума и основните направления на контролинга. В съдържателен аспект той е изграден върху разбирането за едновременно представяне на теоретичните постановки и практическите подходи за реализация на бизнес контролинга.

Основните цели на курса са студентите да добият знания и умения да анализират текущото състояние (използвайки приложимия основен и помощен финансово-икономически инструментариум) и да координират планирането и контролирането при управлението на стопанските организации.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

методологията и научния инструментариум на бизнес контролинга;

изходните предпоставки в контролинга на продуктовата структура, на снабдяването, на пласмента, на управленските звена, на финансовия резултат и ликвидността;

основните инструменти на контролинга на продуктовата структура, на снабдяването, на пласмента, на управленските звена, на финансовия резултат и ликвидността;

компетенциите, които трябва да притежават мениджърите и специалистите при реализирането на контролинга в стопанските организации.

2) могат:

да прилагат на практика методологията и научния инструментариум на бизнес контролинга;

да оценяват изходните предпоставки в контролинга на продуктовата структура, на снабдяването, на пласмента, на управленските звена, на финансовия резултат и ликвидността;

да използват основните инструменти на контролинга на продуктовата структура, на снабдяването, на пласмента, на управленските звена, на финансовия резултат и ликвидността;

да реализират на практика бизнес контролинг в организациите.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения по:

Финансов мениджмънт

Бизнес оценяване

Корпоративно управление и организационно развитиеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Консултация

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ВЪВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС КОНТРОЛИНГА ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА БИЗНЕС КОНТРОЛИНГА КОНТРОЛИНГ НА ПРОДУКТОВАТА СТРУКТУРА
  2. КОНТРОЛИНГ НА СНАБДЯВАНЕТО КОНТРОЛИНГ НА ПЛАСМЕНТА КОНТРОЛИНГ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА
  3. КОНТРОЛИНГ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ КОНТРОЛИНГ НА ЛИКВИДНОСТТА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНТРОЛЕР

Литература по темите:

Каменов К. и Ат. Дамянов, „Контролинг”, Свищов, АИ „Ценов”, 1994 г.

Каменов К., „Мениджмънт”, В.Търново, АБАГАР, 1998 г.

Рудолф Ман, Елмар Майер, „Контролингът за начинаещи”, Бряг принт ЕА-Варна, 1995 г.

Стефанов Н., Й.Йокоама, „Японския модел за фирмено управление”, София, Изд. Призма 66 ООД, 2001 г.

Симеонов, О., Контролинг. Изд. "Тракия - М", С., 2001.

Симеонов, О., Контролинг. Основи на контролинга. Оперативен контролинг. Изд. Изд. "Тракия - М", С., 2009.

Папазов, Е., Михайлова, Л., Възможности за използване на матрични модели за нуждите на стратегическия контролинг в МСП. Сб. Доклади на ІХ-та МНПК "Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети" - 28-29.06.2012, Варна, АПИУИ, с.с. 103-108, ISBN 978-954-635-008-4.

Ман, Р., Майер, Е., Контролинг за начинаещи. 6-то преработено издание, лицензиран превод "ОРАК - Златев и Сие". Изд. "Бряг принт", Варна, 2000.

Михайлова, Л., Отчетността като информационна база на планирането в МСП. Изд. "Авангард принт", Русе, 2011.

Папазов, Е., Михайлова Л., Управленската счетоводна информация в контекста на стратегическото управление на фирмите: методологически аспекти. Сб. доклади на международната научна конференция "Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса", 7-8.10.2010 г., СА "Д.А.Ценов", Свищов, с.с. 428-433, ISBN - 978-954-23-0480-7.