MBAM738 Проект по Международни финанси

Анотация:

Този курс предоставя информация за същността, принципите и структурата на международните финанси.

Основните цели на курса са:

• да се разгледат съвременните проблеми на международната финансова система;

• да се анализират тенденциите във валутната и парична интеграция в Европа;

• да се дискутира валутната политика в условията на глобален финансов пазар;

• да се разгледа България в системата на международните финанси.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р
 Любомир Каримански  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси;

• основните характеристики на теорията и практиката при икономическата политика по отношение на валутния пазар и платежния баланс.

2) могат:

• да обобщават и систематизират текущата информация за разглеждания проблем;

• да излагат и защитават обосновано съществуващите гледни точки за решаването на проблема;

• да аргументират собствено виждане за предлаганите решения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Макроикономика;

• Международна икономика;

• Международни финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Съвременни проблеми на международната финансова система
  2. Проучване на литературата по избраната тема
  3. Подготвяне на писмената разработка и на презентацията

Литература по темите:

Багус, Ф. (2011). Трагедията на еврото, МаК, С.

Вачков, Д. М. Иванов. (2008). Българският външен дълг 1944 - 1989. Банкрутът на комунистическата икономика, Сиела, С.

Масларов, С. (2010). Международни финанси, НБУ, С.

Мизес, Л. (2010). Свободният пазар и наговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията, "Атлас", С.

Неновски, Н., К. Христов, Б. Петров (2001). От лев към евро, Ciela, София.

Николова, И. (2018). Валутният риск в икономиката, Издателство на Нов български университет.

Пилбийм, К. (1995). Междунардони финанси, FTP, София, 1995.

Трифонова, С. (2011). Европейска парична и финансова интеграция, Издателство "Св. Григорий Богослов".

Стоименов, М. и В. Стоименова (2017). Международни финанси, Издателство на УНСС.

Фридман, М. (1994). Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, "Д.Яков", С.

Еconomic and Monetary Union - https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en

What is the Economic and Monetary Union? (EMU) - https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_en