MBAM561 Международни финанси

Анотация:

+ Запознава студентите с особеностите на съвременния валутен пазар и с принципните черти на моделите за частно равновесие на валутния пазар

+ Изясняват се принципните черти на теоретичните модели за основните връзки между трите "оценки" на парите - ценово равнище, лихва и валутен курс.

+ Специално внимание се обръща на структурата, еволюцията, съвременните особености и тенденции на международната парична система.

+ Разглежда се външната задлъжнялост в международната финансова система, механизмите за възникване на проблеми с обслужването на външния дълг и ограниченията за икономическата политика в условията на сериозна външна задлъжнялост.

+ По всички въпроси се прави и сравнителен преглед на състоянието и тенденциите в съответната област в България.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Светослав Масларов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Най-важните понятия и концепции областта на международните финанси.

" Основните характеристики на практиката и тенденциите в България в системата на международните финанси.

2) могат:

" Да обобщават и систематизират текущата информация за явленията и процесите в международните финанси

" Да преценяват ограниченията в икономическата политика, произтичащи от участието на местното стопанство в меодународната финансова система


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

+ По макроикономическа теория.

+ Общи познания по международна икономика

+ Базисни представи за теория на парите и структура на финансовата система.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Кийт Пилбийм – “Международни финанси”, изд. FTP, С. 1995 г.

2. Милчо Стоименов – “Международни финанси”, изд.”Очи”, С.2002 г.

3. Николай Неновски, Христов,К., Петров,Б. – “От лев към евро”, изс.”Ciela”, С. 2001 г.

4. Светослав Масларов – “Валута и международни финанси”, изд.”Принцепс”, С.2001 г.

5. Светослав Масларов - "Международни финанси", изд. НБУ, С., 2010 г.

6. Св. Масларов, Д.Тошева - Георгиева – “Финансиране на външнотър-говските сделки” изд. НБУ, С.2007 г.

7. Специализирана периодика.

8. www.imf.org

9. www.bis.org

10. www.ime.bg

Средства за оценяване:

екущ контрол: провежда се чрез тестове при първа и втора текущи проверки

Крайната текуща оценка за курса ще бъде съставена от

- 50% от първа текуща проверка;

- 40% от втора текуща проверка

- 10% от контрол върху текущата подготовка

Крайната оценка от текущия контрол автоматично се оформя като окончателна оценка за семестъра в случай, че студентът не се яви на семестриален изпит.

Студентите, които нямат крайна текуща оценка, или не са доволни от нея, имат възможност да се явят на писмен семестриален изпит.

Семестриалният изпит се състои от две части. Първата от тях е тест върху материала на целия курс и носи 70% от окончателната оценка от изпита.

Втората част на семестриалния изпит е писмен отговор на три въпроса, единият от които е изрично за България. Резултатът от тази част на семестриалния изпит участва с 30% в окончателната оценка.