MBAM560 Банки и банково обслужване

Анотация:

Курсът “Банки и банково обслужване” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено както върху обслужването на банковите клиенти в процеса на извършваните банкови операции, така и върху ролята на централната банка.В курса се обръща специално внимание на активните и пасивните банкови операции, на инвестиционната дейност на банките и на платежните операции.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Каква е организацията на банковата система в нашата страна;

2. Какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. да започнат работа в банки като служители във фронт офис, в кредитни отдели и други.


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Банките - произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието “банка”. Видове банки.Банкова система. Същност и структура на банковите системи. Централни банки. Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика. Функции на БНБ.
  2. Същност и видове търговски банки. Банкови операции.Пасивни операции на търговските банки.Активни операции на търговските банки.
  3. Посреднически банкови операции. Операции по безкасови плащания. Касови операции. Даване сна референции. Обществен трезор. Картови операции. Електронно банкиране. Други посреднически банкови операции.
  4. Тест и казус

Литература по темите:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит