ALHM403 Икономика на туризма

Анотация:

Този курс има за цел за запознае студентите с основните понятия и дефиниции в икономиката на туризма, същността и структурата на туристическия продукт, дейностите на туристическите фирми, особеностите на туристическия персонал; заплащането и стимулирането на труда в туристическите предприятия, показателите за рентабилност на туристическите предприятия и др.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и дефиниции в икономиката на туризма;

• Същността и структурата на туристическия продукт;

• Основните дейности на туристическите фирми;

• Особеностите на туристическия персонал;

• Заплащането и стимулирането на труда в туристическите предприятия;

• Показателите за рентабилност на туристическите предприятия;

2) могат:

• Да анализират производителността на туристическото предприятие;

• Да анализират конкурентните предимства на туристическите фирми;

• Да определят рентабилността на туристическата фирма;

• Да правят икономически анализ на дейността на туристическата ферма;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Нешков Марин, Икономика на туристическата фирма, С., НБУ, 2010

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%