MBAM029D Проект: Маркетингови анализи

Анотация:

Задача на маркетолозите е да оценяват размера на пазарите – както за предлаганите продукти, така че да бъдат прогнозирани продажбите, така и за нови продукти, така че пазарните възможности да бъдат оценявани. Този курс предлага инструмент за определяне на размера на пазара и за генериране на прогноза за продажбите. За целта студентите използват методология за изграждане на пазар.

Ценообразуването е маркетингово решение пряко въздействие върху финансовото състояние на фирмата. Курсът въвежда в основната терминология и изчисления, свързани с ценообразуването и анализа на рентабилността. Студентите се научават се научават как да произвеждат и интерпретират криви на търсенето и да изчисляват ценовата еластичност на търсенето. Концепциите за приходи, разходи и марж на приноса, брутен марж и нетен доход са въведени за целите на анализа на рентабилността.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се научават да измерват търсенето на пазара и търсенето на компанията и да изчисляват нивата на навлизане на пазара и продукта и пазарния дял, вкл.

Курсът дава на студентите основа за анализиране на маркетингови казуси, както и предоставя аналитична структура и процес за попълване на маркетингов план.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат познания по Основи на маркетинга, Стратегически маркетинг

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Маркетингов анализ: Ценообразуване и прилагане на анализ на рентабилността за вземане на маркетингови решения. 1) Определяне на търсенето - наклон на Кривата на търсенето и ценова еластичност. 2) Изчисляване на общите приходи. 3) Изчисляване на общите разходи. 4) Изчисляване на печалбата - марж на приноса, брутен марж, директен маркетингов принос, нетен доход.
  2. Маркетингов анализ: Определяне на размера на пазара и пазарния дял за вземане на маркетингови решения. 1) Измерване на пазара - потенциален пазар, наличен пазар, целеви пазар; 2) Оценка на пазарното търсене; 3) Оценка на продуктното търсене; 4) Изчисляване на пазарния дял; 4) Изчисляване на пазарното проникване; 5) Измерване на пазара чрез използване на пазарни методи

Литература по темите:

Нецева-Порчева, Т. (2023) Ценова политика. София УНСС.

Владимирова, Й., Атанасов, Б. и Н. Игнатова (2016) Цени и ценообразуване. София: УНСС.