MBAM017D Теория за вземане на решения

Анотация:

В курса последователно се изясняват теоретичните основи и същностните характеристики на организационното съвършенство. То се разглежда като динамично състояние, което генерира предизвикателства, свързани с реализирането на стратегическите фирмени цели. Изследват се проблемите свързани с адаптацията на организациите към външната среда, технологията на организационната диагноза и проектиране както и интегрирането им в един общ модел - концептуална рамка за организационното съвършенство. Разглеждат се и специфичните въпроси на проектирането, свързани с избора на адекватна организационна структура, определяне на организационните граници на подсистемите, организиране на работни екипи, структуриране на индивидуалните работни роли и управление на културните промени.

Да предостави знания и умения в областта на организационното проектиране;

Да разкрие основните принципи, методи и подходи за организационно проектиране, прилагани в стопанската практика;

Да представи подходите и моделите за организационна диагноза и приложението на различните методи за събиране на данни;

Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с моделите за организационно съвършенство.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Терзиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същността на организационното съвършенство, като фактор за устойчиво организационно развитие;

Диагностични методи и модели прилагани в реалната практика;

2) могат:

Да разработват решения в процеса на организационно проектиране;

Да диагностицират ефективността на организацията и да препроектират елементите на организационния дизайн;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Базови знания по социално управление

- Теория на организацията;

- Управленски процес и екипна дейностФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Дочев, Д. Теория на риска: анализ, измерване и управление на инвестиционния риск. Варна, 1999.

2. Дочев, Д. Теория за вземане на решения. Варна, 2003.

3. Дочев, Д. Теория на риска. Варна, Наука и икономика, 2007.

4. Дочев, Д., Й. Петков. Теория за вземане на решения: ръководство. Варна, Наука и икономика, 2008.

5. Дочев, Д., Й. Петков. Теория за вземане на решения. Варна, Наука и икономика, 2008. 23

6. Дочев Д., З. Славов. Математико-статистически методи за измерване на инвестиционния риск. Международна научно-практическа конференция "Стратегически насоки в бизнеса през 21. век и качеството на висшето образование", Варна 03 - 04 юли 2008, с. 356-360.

7. Славов, З. Математически методи и модели в икономиката и управлението. Варна, ВСУ, 2007.

8. Тенекеджиев, К., Н. Николова, Д. Димитракиева. Теория и практика на рисковите решения. МАРС, 2002.

9. Дубров, А., Б. Лагоша, Е. Хрусталев, Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. Москва, Финансы и статистика, 1999.

10. Трояновский, В. Математическое моделирование в менеджменте. Русская Деловая Литература, 1999.

11. Ramsey, F.P. Truth and Probability, in The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays, by F.P. Ramsey. Harcourt Brace, Co, New York, 1931.

12. Savage, L.J. The Foundations of Statistics. Wiley, New York, 1954.

13. Von Newman, J., O. Morgenstern. Theory of Games and Economic Behavior. University Press, New Jersey, 1944.

14. Wald, A. Statistical Decision Functions. Wiley, New York, 1950

1. Хаджиев, Кр., Модели за организационно съвършенство. София, НБУ, 2013

2. Хаджиев, Кр., Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, С. 2000 г.

Допълнителна литература:

3. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, С., 2011

4. Илиева, С., Организационно развитие, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, 1998

5. Дракър, П., Новите реалности, изд. "Хр.Ботев", София, 1993

6. Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, Наука и изкуство, София, 1988

7. Allen, Roger, K., Principles of High Performance, The center for organizational design, Inc., 2000

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на НБУ и тест с резултат 4.50 минимум.