GEOM417D Семинар: Маркетингови и управленски стратегии в алтернативния туризъм

Анотация:

Семинарът се организира с цел участието на студентите с техни разработкипо възложена тема в областта на маркетинговите и управленски стратегии в алтернативния туризъм.

Семинарът може да бъде организиран с цел обсъждане на конкретен проблем или предложение от страна на студентите.

Студентите получават оценка след като са взели участие в семинара чрез разработване на самостоятелна работа - под формата на доклад, реферат, проект или др. по съответната предварително обявена тема.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- натрупване на нови знания за маркетинговите стратегии в областта на алтернативния туризъм;

- натрупване на нови знания в областта на управленските стратегии в областта на алтернативния туризъм.

2) могат:

- умения за анализиране;

- прилагане на маркетингови и управленски подходи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на идея;
  2. Консултация;
  3. Разработване на структура;
  4. Консултация;
  5. Разработване на самостоятелната работа;
  6. Защита на самостоятелната работа;

Литература по темите:

Според темите

Средства за оценяване:

СЕМИНАР 100 %