GEOM314D Мениджмънт в алтернативния туризъм

Анотация:

Курсът по "Мениджмънт в алтернативния туризъм" съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

- да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

- да изгради необходимата базова управленска подготовка

- да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

- да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- историческото развитие на управленската теория и практика

- принципните положения на мениджмънта

- управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

- основните управленски подходи и методи

- въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

- основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

- да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

- да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

- да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

- да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

- да определят стратегическия профил на организацията

- да разграничават лидерство от ръководство

- да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мениджмънт - история и принципи
 2. Управленски функции в алтернативния туризъм
 3. Управленско решение
 4. Организационни структури на управление
 5. Комуникации в организациите
 6. Организационна среда
 7. Управленска стратегия
 8. Мотивацията в управлението
 9. Ръководство и лидерство
 10. Управление на конфликтите
 11. Управленски контрол в алтернативния туризъм
 12. Екипите в управлението на алтернативния туризъм

Литература по темите:

1. А. Доралийски, Основи на стопанското управление, НБУ 2004 г.

2. А. Ангелов, Основи на менджмънта, С, 1998 г., Второ издание, Тракия-М.

3. Св.Ставрев, Основи на мениджмънта, Пловдив, ПУ "П.Хилендарски", 1996 г.

4. М. Мирчев, Основи на управлението, С, 2000 г.

5. М. Харизанова и др., Управление - теория и практика, С, 2001 г.

6. Д. Донъли, Д. Гибсън, Д. Иванчевич, Основи на мениджмънта, С, "Отворено общество", 1997 г.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %