GEOM313D Маркетинг в алтернативния туризъм

Анотация:

Настоящият курс има за цел да запознае студентите основните постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на маркетинга, като философия на бизнеса, стратегия, политика и практика за поведението на предприятието на пазара в условията на конкурентната пазарна икономика. В курса се изучават маркетинг процесите, стратегическото маркетинг планиране, поведение на потребителя на пазара и комуникации при алтернативния туризъм. В курса са заложени и резултатите от дългогодишната работа на световно известни автори.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

" да познават основните принципи на маркетинг концепцията за фирмено управление;

" да познават основните маркетинг дейности в практиката на съвременните фирми;

" да прилагат успешно в собствената си стопанска практика и/или утре богатия спектър на маркетинг инструментариума за водене на конкурентната битка в условията на развитата пазарна икономика;

" да вземат управленски решения в сферата на стопанската практика като цяло и в сферата на маркетинг дейността;

" да поемат стопански рискове и да познават правилата за противодействие на различните видове рискове в ежедневната си практика.

" да разбират същността на маркетинга в качеството му на концепция за фирмено управление;

" да оценяват характеристиката на маркетинга в сравнителен план с други концепции за фирмено управление;

" да се запознаят и проследяват поетапното развитие на видовете концепции за фирмено управление, довело до появата и утвърждаването на маркетинга като приоритетен управленски подход в условията на развитата пазарна икономика;

" да разбират и оценяват маркетинга като философия на бизнеса, концепция, стратегия и политика на съвременната фирма, но и като тактика за поведението на фирмата в условията на конкурентната икономика;

" да разбират, оценяват и прилагат различните видове маркетинг дейности в практиката на съвременната фирма;

" да познават и успешно прилагат маркетинг инструментариума за участие в пазарната конкуренция.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Маркетинг - концепция за фирмено управление.
  2. 2. Пазарно ориентирано стратегическо планиране.
  3. 3. Специфика на маркетинга в алтернативния туризъм
  4. 4. Маркетинг обкръжение и маркетинг планиране.
  5. 5. Поведение на потребителя на пазара
  6. 6. Избор на пазар, сегментиране на пазара и позициониране на продукта.
  7. 7. Маркетинг проучване в алтернативния туризъм.
  8. 8. Организация и управление на маркетинг дейността на фирмата в алтернативния туризъм.
  9. 9. Маркетинг инструментариум - същност и видове.

Литература по темите:

А. ОСНОВНА

1. Волф, Я. Маркетинг, Университетско издателство "Стопанство"., УНСС,

1994.

2. Каракашева., Л. Маркетинг, ИСК при УНСС, Център за дистанционно

обучение, 2001 г.

3. Каракашева, Л. и кол., Маркетинг, София, Призма, 1997 г.

4. Каракашева,Л и Бл.Маркова, Поведение на потребителя НБУ, ЦДО-

Радиоуниверситет, С, 1997.

5. Котлър,Ф. Управление на маркетинга, Том I и Н, С., Графема, 1996.

6. Котлер, Ф. Основи на маркетинга, Издателство "Стопанство", УНСС,

София, 1995.

7. Прайд, У. И О.Ферел, Маркетинг: концепции и стратегии, ФорКом, С.,

1994.

8. Веппей, Р.П. Маг1селтш. N6^ Уогк. МсОгает-НШ Воо1с СОШПЯПУ. 1988.

9. Berkowitz, E.N., RA.Kerin and W.Rudelius, Marketing, 2-nd Edition, Boston, Irwin, 1989.

10. Dibb, S., L.Simkin, W.M.Pride, O.C.Ferrel, Marketing - Concept and Strategies, Second

11. Cateora, Ph.R International Marketing, 8-th Edition, Irwin, Homewood, Illinois, 1993.

12. Czinkota, M.R & I.K.Ronkainen, International Marketing, 2-th Edition, The Dryden Press, Chicago, 1990.

13. Jain, S.C. International Marketing Management, Second Edition, PWS-Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1991.

14. Evans, J.R and B.Berman, Marketing, 4-th edition, Macmillan Publishing Co, New York, 1990.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА:

1. Джефкинс, Ф. Въведение в мркетинга, рекламата и паблик рилейпгьнс,

Мениджмънт и консултинг, Варна, 1993.

2. Зайлер, А. Маркетинг - успешно реализиране в практиката, (7 книжки),

ИНФОРМА, София, 1993.

3. Маринов^Е. Маркетинг, PRINCEPS, вАРНА, 1994.

4. Патън, Д. Маркетинг на малкото предприятие, Бургас, Делфин прес,

1993.

5. Laigine,J.M. et col. Action Commerciale Mercatique, Foucher, Paris, 1990.

6. Lush and Lush, Principles of Marketing, Kent Publishing Co, Boston,

Massachusetts,'1987.

7. Guiltinan, J.P. & G.W.Paul, Marketing Management - Strategies and

Programs, McGraw-Hill Book Company, 3-th Edition, New York, 1988.

8. Jain,S.C. International Marketing Management, 2-th Edition^ PWS-Kent

Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1987.

9. Lush, F.R. and V.N.Lush, Principles of Marketing, Bostons Massachusetts,

Kent Publishing Company, 1987.

10. O.Peter, J.P. & J.H.Donnelly, Jr. Marketing Management - Knowledge and Skills, BPI, Irwin, Homewood, Illinois, Second Edition, 1989.

11. ll .Seglin, J.L. The McGraw-Hill 36 Hours Marketing Course, McGraw-Hill Publishing Company, New Yrk, 1989.

Средства за оценяване:

Тест

Курсова работа

Устно изложение

Презентация