MBAM653D Проект: Управление на човешките ресурси

Анотация:

Проектът е специфично насочена към прилагане на усвоените познания за основните компетенции в управлението на човешките ресурси;

за целта ще бъдат разяснени и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и стратегическото управление на персонала на бизнес равнище - функции, дейности и техники;

студентите ще бъдат запознати с подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, както и одита на човешките ресурси и като цяло управлението на трудовите отношения;

ще се анализира външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията;

крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на управленски дейности

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и параметрите на предметната функция „човешки ресурси”;

• системата и процесът на управление на човешките ресурси в организациите;

• методите на анализ и управление на фазите от цикъла на управление на човешките ресурси.

2) могат:

• да анализират потребностите от човешки ресурси, в съответствие с целите на организациите;

• да прилагат съответната методология при анализа и етапите на управление на човешките ресурси ;

• да проектират система на управление на човешките ресурси в конкретна организация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са придобили знанията и уменията към курсове:

- Основи на управлението;

- Теория на организацията;

- Управление на човешките ресурси.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, НБУ, 2018

Средства за оценяване:

Разрабатване на проект 100 %