MBAM646D Управление на човешките ресурси в туризма

Анотация:

Курсът е специфично насочен към създаване на познания за основните компетенции в управлението на човешките ресурси;

За целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и стратегическото управление на персонала на бизнес равнище - функции, дейности и техники;

Студентите ще бъдат запознати с подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, както и одита на човешките ресурси и като цяло управлението на трудовите отношения ;

Ще се анализира външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията;

Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните компетенции в управлението на човешките ресурси; понятия и дефиниции;

• стратетегическите подходи, модели и механизми за отделните фази на цикъла на управление на персонала;

• поведенческите аспекти на взаимодействие на човека с организацията, с другите участници в трудовия процес (работа в екип) и неговата мотивация за труд;

• подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, потребни на организацията за достигане на своите цели;

• разработването на организационна структура и климат; създаването на стил на управление;

• стратегическото управление на персонала на бизнес равнище – функции, дейности и техники;

• организационната ефективност – основни понятия и дефиниции, подходи;екипна работа и видове екипи;

• одит на човешките ресурси;

• развитието на системата от човешки ресурси – управление на инвестициите в човешкия капитал;

• организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси.

2) могат:

• да познават същността, обхвата и съвременните възгледи в управлението на персонала;

• да познават стратегическите подходи към наемането, мотивирането, развитието и ръководството на хората в организациите;

• да анализират потребностите от човешки ресурси в организацията, тяхното набиране, функционално използване и развитие;

• да познават иновативните практики за управление на човешките ресурси, стойността за служителите, за потребителите, за инвеститорите;

• да познават структурата на персонала – управленски и изпълнителски; основните функции по вертикала и хоризонтала в организацията;

• да анализират планирането на персонала, познавайки системите на подбор и разпределение, оценка, стимулиране и санкциониране; развитието на трудовата кариера;

• да определят потребностите от обучение и квалификационно развитие;

• да познават формите на хоризонтално развитие и натрупване на потенциал за вертикално развитие;

• да познават екипната работа, видовете екипи и екипни цели; вътрешната среда на екипа и екипните норми;

• да познават формирането на системата от човешки ресурси на организацията и тяхното управление;

• да прилагат получените общотеоретични и тясноспециализирани знания при осъществяването на управленски дейности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Владимирова, Катя "Управление на човешките ресурси", изд. "НБУ" , София, 2006

Карабельова, Соня "Управление и развитие на човешкия потенциал", изд. "Класика и Стил" София, 2004

Карабельова, Соня "Новите стратегии в управлението на човешките ресурси и организационното поведение" Христоматия на управление на човешките ресурси, изд. "ЛИК" София, 2000

Христова, Татяна "Мениджмънт на човешките ресурси", изд. "Сита Мениджмънт КонсултУ" ООД, 1996

Армстронг, Майкъл "Наръчник за управление на човешките ресурси", изд. "Делфин прес", Бургас

Дракър, Питър "Ефективно управление", изд. "Класика и Стил" София, 2002

Средства за оценяване:

1. Текущи оценки - 50 %, формирана на база тест

2. Практически занятия - 50 % от текущата оценка

3. Изпит и окончателно оформяне на оценката: 100 %

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси и казус или есе - 10 изречения

Максимален брои точки 100

50-60 т. - Среден 3

60-70 т. - Добьр 4

70-80 т. - Мн. Добьр 5

90-100 - Отличен 6