MBAM645D Туристически пазари

Анотация:

Курсът е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае студентите със същността на туристическите пазари и възможностите за тяхното изследване и анализиране. По-конкретно курсът разглежда спецификата на туристическото търсене и предлагане, туристическият пазар като цяло, ценообразуването и тенденциите в развитие на различните туристически пазари по региони.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Спецификата на туристическите пазари;

- Спецификата на туристическата политика от икономическа гледна точка.

2) могат:

- Да анализират туристическото търсене и предлагане;

- Да изследват различните видове емитивни и рецептивни туристически пазари.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризма;

- Умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ракаджийска Св., Туристически пазари, УИ на ИУ Варна, 2005

2. Рибов М., Емилова И., колектив, Стратегическият избор в туризма, Тракия М, С., 2005

3. Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия - М, С., 2003;

4. Рибов, М. и кол., Конкурентни стратегии в туризма, Тракия-М, С., 2005;

5. Foster D., Travel and Tourism Management, Machmillan, London, 2007

6. Page, St., Tourism Management: Second Edition: Managing for Change, Butterworth-Heinemann; 2006.

7. Lindberg D., International Travel and Tourism, Canada, 2003

8. www.wto.org

Средства за оценяване:

1.Текущи оценки - 50 %, формирана на база 2 теста

2.Практически задачи - 30 % от текущата оценка

3.Устен изпит - 20% защита на практическата задача

4.Финален изпит - същите изисквания, както при текущото оценяване.

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси

Скала: 50% - 60% верни отговора - Среден 3

60% - 70% верни отговора - Добър 4

70% - 80% - Мн. Добьр 5

90% -100% - Отличен 6

Практическа задача - по предварително утвърдена тема

Защита на практическата задача пред аудиторията