MBAM652D Проект: Туристически пазари

Анотация:

Самостоятелната работа Туристически пазари изисква анализирането на конкретен туристически пазар, в обем 15 страници, съдържащ следните елементи:

1. Туристическо търсене - особености на туристите и туристическото поведение, профил, предпочитания.

2. Туристическо предлагане - хотелиери, ресторантьори, предприятия за допълнителни услуги, туроператори и туристически агенции; брой туристически пристигания, особености на националния туристически продукт.

3. Туристически пазар - изводи.

4. Държавна политика в областта на туризма в разглежданата дестинация

Обем - 20 страници и презентация на power point

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Спецификата на туристическите пазари;

Спецификата на туристическата политика от икономическа гледна точка.

2) могат:

Да анализират туристическото търсене и предлагане;

Да изследват различните видове емитивни и рецептивни туристически пазари.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основи на туризма /Въведение в туризма/

- Технология на туристическата дейност

- Туроператорска и турагентска дейностФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ракаджийска Св., Туристически пазари, УИ на ИУ Варна, 2005

2. Рибов М., Емилова И., колектив, Стратегическият избор в туризма, Тракия М, С., 2005

3. Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия - М, С., 2003;

4. Рибов, М. и кол., Конкурентни стратегии в туризма, Тракия-М, С., 2005;

5. Foster D., Travel and Tourism Management, Machmillan, London, 2007

6. Page, St., Tourism Management: Second Edition: Managing for Change, Butterworth-Heinemann; 2006.

7. Lindberg D., International Travel and Tourism, Canada, 2003

8. www.wto.org

Средства за оценяване:

1. Разработване на практическа задача по предварително установена тема - 50%

2. Устна защита на представената разработка чрез презентация - 50%