MBAM650D Проект: Международни стандарти в туризма

Анотация:

Курсът дава знания за основните нормативни документи приети и функциониращи в ЕС.

Дава знания за интеграционните политики и разглежда договорите за продажба, безграничен превод и инструментите за защита при неспазване на договорите.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни понятия и термини за икономическата интеграция;

Ще познават характеристиките на формите на икономическа интеграция;

Основните фази, цели и ползи от икономическата интеграция

Икономическата рамка на Европейската интеграция в основните договори

Законодателната рамка и общи принципи на бюджета на ЕС и структурата му

Бялата книга за изграждане на вътрешния пазар

Свободно движение на услуги, капитали и финансови услуги

Влиянието на вътрешния пазар върху развитието на интеграционните прцеси

Обща търговска политика и законодателна рамка

Политиката за защита на конкуренцията

Икономически и паричен съюз

Европейска валутна система

Координация на икономическата политика

Политиката за индустрията и конкурентоспособността-юридическа рамка

Регионални политики

Инструменти за осъществяване на регионалните политики-структурните фондове

Общата транспортна политика- юридическа рамка

Социалната политика-юридическа рамка

Политики за опазване на околната среда

Договори на ЕС, отнасящи се до развитието на туризма

2) могат:

Да анализират различните видове европейски политики за развитието на България

Да прилагат получените общотеоретични и специални знания при решаването на казуси, касаещи

тристическата дейност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- За нормативните документи в туризма/Закон за туризма, Наредба за категоризация на туристическите обекти/.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Политики на Европейския съюз, Ингрид Шикова,Университетско издателство"СВ.Климент Охридски"

Медийна политика и право на ЕС, Нели Огнянова,Универ.изд. Св. Климент Охридски,2011

България-член на ЕС:Институционален портрет,Унив.изд.Св. Климент Охридски, 2011г

Европейския Съюз-история,институции,политики, Ингрид Шикова,изд. СУ"Св.Климент Охридски",2010г

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%