MBAM648D Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт

Анотация:

Самостоятелната работа: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт запознава на практика студентите с развитието и тенденциите в съвременното хотелиерство и ресторантьорство. Тя дава възможност по предварително избрана тема да се анализират ключовите проблеми, промени и тенденции в нагласите и очакванията на туристите. Студентите представят по примера на различни туристически обекти реалните инвестиции в обслужването и създаването на качествен туристически продукт. Самостоятелната работа анализира управленските решения в хотелиерството и ресторантьорството, развитието на човешките ресурси, изборът на най-ефективната управленска структура, качеството на туристическия продукт, който е в основата на добрия хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт.

ЦЕЛИ:

- Да се получат основни знания за хотелиерството и ресторантьорство като част от съвременния туристически бизнес

- Да се запознаят студентите със същността и значението на хотелиерството и ресторантьорство

- Да се запознаят с основните качества, позиции и задължения на заеманите длъжности в съвременния туристически обект

- Да познават основните управленски структури в хотелските и ресторантски обекти

- Да получат основни знания за практиката в ключовите звена и дирекции в съвременния хотелския и ресторантски комплекс

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните термини и понятия в хотелиерството и ресторантьорството

специфика на работата в хотелиерството и ресторантьорството

същността на различните управленски позиции и изискванията към длъжностите в съвременния туристически обект

същността и значението на човешките ресурси за развитието на съвременния хотел

да познават категоризацията в хотелиерството и ресторантьорството, изискванията за работа с клиентите в хотела и ресторанта

2) могат:

да познават видовете длъжностни характеристики, средства за настаняване и тяхната специфика, изисквания и стандарти

да подготвят посрещане, обслужване и изпращане на гостите в хотела и ресторанта

да се представят добре при изготвяне на оферта, меню, сценарий


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Базови познания по основи на туризма

- Базови познания по икономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Дъбева, Т., "Хотелиерство и ресторантьорство" - част първа "Хотелиерство"- изд. на ИУ, Варна, 1998

2. Кадиева, Сн., "Технология на обслужването в хотела", изд. "Варна принт" , Варна, 2001

3. Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, с., Казанджиева, В., Въведение в туризма, УИ, Варна, 2001

4. Хаджиниколов, Хр., "Ресторантьорство и хотелиерство", УИ "Стопанство", София, 1997

5. Рибов М. "Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт", УИ "Стопанство", София, 1997

6. Атанасова, Л., Маркетингови комуникации в туризма и услугите, изд. Ирита, Казанлък, 2001

7. Доганов, Д., "Маркетинг в туризма", изд. "Принцепс", София, 2000 г.

8. Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно." (том първи), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2003

9. Алексиева, С. "История между сезоните - книга за БХРА- 10 години по- късно." (том втори), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2004

10. Ракаджийска, Св., Маринов, Ст., "Туристически пазари", ИК "Стено", Варна, 2005

11. Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, изд. "Нова звезда", С., 2005

12. Рибов, М. и колектив, Организационни структури в туризма, Изд. "Нова звезда", София, 2005

13. Кадиева, Сн., Рафаилова, Г., "Грижа за клиента", изд. "Наука и икономика" - Икономически университет - Варна, 2006

14. Михайлов, М., "Стратегическо управление на туризма", изд. НБУ, София, 2006

15. Маринов, Ст., "Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация", изд. "Славена" - Варна, 2006

16. Сб. "Българският туризъм - управление и ефективност", изд. "Славена", Варна, 2005

17. Сб. "Конкурентоспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа", изд. "Славена", Варна, 2006

18. Панайотов, Д., Психология на бизнеса (Управленски тренинг), Изд. НБУ, С., 2006

19. Владимирова, К, Управление на човешките ресурси - стратегии, стандарти, практики, Изд. УНСС, С., 2006

20. Христова, Т.,Христов,Т.,10-те златни правила за работа в екип, Изд. Сиела, С., 2006

21. Сб. Българският туризъм - приоритети за развитие, изд. "Славена", Варна, 2007

22. Сб. "Основи на гостоприемството" (Хотелиерство. Ресторантьорство. Екскурзоводство), Изд. International University, София, 2007

23. Нешков, М., "Икономика на туристическата фирма", изд. НБУ, София, 2008

24. Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, изд. "Тракия М", София, 2008

25. Тодориев, В., "Хотелиерски операции", изд."Матком", София, 2008

26. Сб. "Туризмът и устойчивото развитие на обществото", ИУ-Варна, Варна, 2009

27.Владимирова, К., Стратегическо управление на човешките ресурси, Изд. НБУ, С., 2010

28. Сб. "Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза", изд. НБУ, София, 2011

Специализирани списания:

HoReMag (архив)

Happy Weekend (архив)

"Одисей" (архив)

"Черга"

"Туризъм и отдих"

"Хотели"

"Травел Мегазин"

Интернет източници:

www.tourism.government.bg - сайт на МИЕТ на Р България

www.wold-tourism.org - сайт на Световната туристическа организация

www.wttc.org - сайт на Световния съвет за пътувания и туризъм

www.ih-ra.org - сайт на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.hotelsmag.com - сайт на списание "Хотелс" на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.bhra-bg.org - сайт на Българската хотелиерската и ресторантьорска асоциация

http://thexperts.bg/ - сайт за туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

www.tourism.government.bg - Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Средства за оценяване:

КУРСОВ ПРОЕКТ 100 %