MBAM642D Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност

Анотация:

Курсът е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае студентите с управлението и организацията на туроператорската и турагентска дейност и по-конкретно със същността на туристическите агенции, видовете туристически агенции, спецификата на планиране, подготовка и разработване на туристически пакети, ценообразуването и тенденциите на развитие на туристическите пазари.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

- Основните понятия и дефиниции в туроператорската и турагентска дейност;

- Възникването и развитието на туристическите агенции в България и света;

- Основните дейности на туристическите агенции;

- Класификацията на туристическите агенции;

- Ролята и значението на туристическите агенции;

- Елементите на туристическия продукт;

- Етапите на разработване на туристическото пътуване с обща цена;

2) Могат:

- Да анализират туристическото търсене и предлагане в контекста на туроператорската дейност;

- Да анализират конкурентните предимства на туристическите агенции;

- Да разработват туристическо пътуване с обща цена;

- Да калкулират цената на туристическите пътувания;

- Да спазват правилата и изискванията при провеждане на туристическите пътувания с обща цена.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризма;

- Технология на туристическото обслужване.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев Асен, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони издат, С., 2003

2. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

3. Нешков Марин, Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

4. Емилова И., Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., 2005

5. Станкова Мария, Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003

6. Рибов М., колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия М., С., 2009

Средства за оценяване:

1. Текущи оценки - 40 %, формирана от тест

2. Практически задачи - 30 % от текущата оценка

3. Устен изпит - 30% защита на практическата задача

4. Финален изпит - същите изисквания, както при текущото оценяване.

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси

Скала: 50% - 60% верни отговора - Среден 3

60% - 70% верни отговора - Добър 4

70% - 80% - Мн. Добър 5

90% -100% - Отличен 6

Практическа задача - по предварително утвърдена тема.

Устен изпит - защита на практическата задача пред аудиторията.