MBAM653D Проект: Управление на човешките ресурси

Анотация:

Проектът е специфично насочена към прилагане на усвоените познания за основните компетенции в управлението на човешките ресурси;

за целта ще бъдат разяснени и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и стратегическото управление на персонала на бизнес равнище - функции, дейности и техники;

студентите ще бъдат запознати с подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, както и одита на човешките ресурси и като цяло управлението на трудовите отношения;

ще се анализира външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията;

крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на управленски дейности

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и параметрите на предметната функция „човешки ресурси”;

• системата и процесът на управление на човешките ресурси в организациите;

• методите на анализ и управление на фазите от цикъла на управление на човешките ресурси.

2) могат:

• да анализират потребностите от човешки ресурси, в съответствие с целите на организациите;

• да прилагат съответната методология при анализа и етапите на управление на човешките ресурси ;

• да проектират система на управление на човешките ресурси в конкретна организация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са придобили знанията и уменията към курсове:

- Основи на управлението;

- Теория на организацията;

- Управление на човешките ресурси.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задание: “Анализ на управлението на човешките ресурси във фирма ………….” Увод 1. Кратко описание на фирмата. Мениджмънт. 2. Организационна структура. 3. Персонал. 4. Основни цели на управлението на човешките ресурси. 5. Планиране на потребностите от персонал. 6. Набиране и подбор на кадри. 7. Обучение и развитие на персонала. 8. Оценяване на персонала. 9. Мотивация и трудово възнаграждение. 10. Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси Заключение (Предложения за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в конкретния обект)

Литература по темите:

Караилиева, М. „Човешкият капитал в туризма“, НБУ, 2018