MBAM651D Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси

Анотация:

Целта на курса е да даде познания за развитието на туристическите комплекси в България, за видовете курорти и курортни територии по функционално предназначение, географско местоположение, капацитет, както и да се запознаят с капацитета и профила на курортите.

Да пазнават устройството на курортните територии и изискванията за проектирането на белнеологичните, планинските и морските курорти и туристически обекти в тях.

Да прилагат мероприятията за охрана на курортните ресурси и да познават охранителните режими.Да знаят как функционират зоните на курортните територии и екологичните изисквания за всяка зона на курортите.

Да имат познания за структурата на туристическите коплекси и функционирането им в курортните територии, както и тяхната категоризация и изисквания за вземане на удостоверение от МИЕТ.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-Видовете курортни ресурси и курортни територии и техните отличителни характеристики, функционалното зониране на курортните територии, астрояването на курортните територии със сгради и съоръжения;

-Транспортните и пешеходни връзки, инженерното съоръжаване на територията и инженерните системи в хидроминералното и балнеотехническото стопанство;

-Статута на курортите и тяхната архитектура;

-Функционирането на балнеологичните, планинските и морските курорти;

-Санитарно-хигиенните изисквания при изграждането на туристическите комплекси;

-Видовете туристически комплекски и категоризацията им в България;

-Структурата и звената в туристическите комплекси и тяхното функциониране.

2) могат:

-Да изчисляват капацитета на курортните територии;

-Да прилагат санитарно-хигиенните изисквания при изграждането на туристическите комплекси;

-Да прилагат нормативните документи в туризма към функционирането на туристическите комплекси;

-Да определят необходимият брои кадри за функционирането на туристическите комплекски.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- За курортни ресурси, екологично замърсяване,основни нормативни документи в туризма, отнасящи се до функционирането на курортните туристически комплекси.

- Да познават видовете туристически дестинации за туризъм.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Караколев Д,Указания за проектиране на балнеологичните курорти в България и техните структурни елементи, София, 1980г

Тодоров Т., Международният туризъм в България и проблемите на архитектурата,София, 1984г

Караколев Д, Основи на балнеолечението,Медицина и физкултура,София,1984г

Курорти-проблеми, проектиране, практика, Полиграфия, Пловдив,1994г

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%