MBAM649D Проект: Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност

Анотация:

Самостоятелната работа се състои в подготвянето на проект защитата съответно на организирано туристическо пътуване с обща цена, съдържащо следните елементи:

План на проекта:

1. Проучване на туристическото търсене и предлагане;

2. Туристическа програма;

3. Описание на маршрута;

4. Екскурзоводски беседи за посещаваните места и обекти;

5. Калкулация на цената

6. Разпространение и реклама на програмата

Обем - 20 страници във формат .docx и презентация на PowerPoint пред аудиторията

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

- Основните понятия и дефиниции в туроператорската и турагентска дейност;

- Възникването и развитието на туристическите агенции в България и света;

- Основните дейности на туристическите агенции;

- Класификацията на туристическите агенции;

- Ролята и значението на туристическите агенции;

- Елементите на туристическия продукт;

- Етапите на разработване на туристическото пътуване с обща цена;

2) Могат:

- Да анализират туристическото търсене и предлагане в контекста на туроператорската дейност;

- Да анализират конкурентните предимства на туристическите агенции;

- Да разработват туристическо пътуване с обща цена;

- Да калкулират цената на туристическите пътувания;

- Да спазват правилата и изискванията при провеждане на туристическите пътувания с обща цена.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризма

- Технология на туристическата дейност

- Управление и организация на туроператорската и турагентска дейностФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев Асен, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони издат, С., 2003

2. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

3. Нешков Марин, Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

4. Емилова И., Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., 2005

5. Станкова Мария, Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003

6. Рибов М., колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия М., С., 2009

Средства за оценяване:

1. Разработване на практическа задача по предварително установена тема - 50%

2. Устна защита на представената разработка - 50%