MBAM026D Маркетингови анализи

Анотация:

Курсът предоставя преглед на техниките за маркетингови анализи - от значение за вземането на стратегически решения в динамична бизнес среда. Чрез комбинация от теоретични рамки, казуси и практически задания студентите ще развият умения за анализиране на пазарни тенденции, поведение на потребителите, така като и за конкурентния пейзаж. Акцентът е поставен върху използването на анализи на данни, вкл. от пазарни проучвания, и върху изчисляването на маркетингови показатели за формулиране на приложими съждения и оптимизиране на маркетингови стратегии и за оценка на маркетинговата ефективност.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на умения за:

1) подробна оценка на целевия пазар и на конкурентната среда в рамките на дадена индустрия;

2) проектиране на маркетингови кампании при представяне на бранд и на продукт на потребителите на пазара;

3) прилагане на количествени данни, като: размер на пазара, който да бъде обслужван, цени, които потребителите са готови да платят, прогнози за приходите

4) прилагане на качествени данни, като: ценности, желания и мотиви за покупка на потребителите.


Предварителни изисквания:
Курсът предполага студентите да имат основни знания по Основи на маркетинга, Стратегически маркетинг, Статистика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Маркетинговият анализ: същност и значение. Разбиране на потребителя и отношението "продукт-пазар". Процес на маркетинговия анализ: 1) проучване на индустрията; 2) проучване на конкурентния пейзаж; 3) разкриване на пазарните "празнини"; 4) дефиниране на целевия пазар; 5) определяне на бариерите за навлизане на пазара
  2. Обучение чрез казус: Използване на дигитален маркетинг за ускоряване на стратегията за онмиканалност
  3. Позициониране на продукт. Използване на интерактивен инструмент за прилагане на Карта на клиентското възприемане
  4. Съвместен (конджоинт) анализ: Кои са предпочитанията на следващия или на най-добрия клиент. Принципи на съвместния анализ, място на маркетинговото проучване в него, методика на анализа.
  5. Анализ на размера на пазара и на пазарния дял: 1) измерване на пазара 2) остойностяване на пазарното търсене 3) остойностяване на продуктното търсене 4) изчисляване на пазарния дял 5) изчисляване на пазарното проникване

Литература по темите:

Цонев, Н. (2015) Маркетингово разузнаване. София: УНСС

Желев, С. (2008) Маркетингови изследвания. София: УНСС

Паунов, М. (2012) Стратегии на бизнеса. София: УНСС

Андонов, с. (2014) Маркетингово позициониране. София: Изток-Запад