MBAM015D Организационно поведение

Анотация:

• Организационното поведение (ОП) се представя като постоянно развиваща се

интердисциплинарна област на познанието.

• Разглеждат се основните измерения на ОП, като студентите се запознават с водещите концепции на мениджмънта, поведенческите науки и тяхното приложение в организацията и нейното развитие.

• Систематизация на понятия, категории и инструментариум за въздействие - чрез конкретни подходи, тактики и организационни практики.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Значението и необходимостта от акумулирането на ефективни модели за организационно поведение и управление.

2) могат:

• Да диагностицират реални ситуации в организацията с прилагането на съответен инстументариум за въздействие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Панайотов, Д. Организационно поведение, НБУ, С. 2003, 2006, 2009 електронно издание

2. Паунов, М. Организационно поведение, С., 1997, 2007

3. Смит, Х., Джон Уекли. Психология на организационното поведение, 1992.

4. Лютенс, Фред. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.- М. 1999.

5. Cohen A., S., Fink, H. Gadon and R. Wilitsg. Effective Behaviour in Organizations, IRWIN, Homewood, III, 1988.

6. Davis K., Organisational Behaviour, New York, MakGraw - Hill, 1991

7. Dunettte M., Handbook of Industrial and Organisational Psychology, Chicago, Rand McNally, 1996.

8. Хофстеде Х. Култури и организации, С., 2001.

Средства за оценяване:

Изисквания: Активност на студентите по време на занятията и изпълнение на всички поставени задачи и курсови работи по всяка една тема от курса; Представяне на курсовите задачи в заключителни семинари. Максимален брой точки от обобщаващия (финален) тест върху целия материал.

Особености на оценяването: Поставят се 3-4 текущи оценки, като всяка една от тях може да бъде формирана на основата на няколко практически задачи.