MBAM014D Стратегически мениджмънт

Анотация:

Курсът запознава студентите със същността на понятието стратегическо управление, видовете стратегии и тяхното приложение.

Дисциплината е предназначена за изучаване от студенти от ПРОГРАМА:

„Бизнес администрация» за образователно–квалификационната степен “Магистър” на НБУ. В нея са включени основните проблеми на теорията и практиката на стратегическото управление на макро, мезо и микро равнище Учебното съдържание включва принципите, методите и техниките на приложение на стратегическото управление. Програмата е структурирана в седем основни теми. Съобразно теоретико- методологическите основи на стратегическото управление са обхванати въпросите на субектите и обектите в процеса на управление, анализ на средата, формулирането и избора на мисия, цели и стратегии, както и механизмите на реализация и контрол. Разгледани са функционалните стратегии – маркетинг, продукт, финанси и човешки ресурси, институционалната рамка и фирмено управление, екологичните, социалните и културните аспекти. и отговорности.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• субектите на стратегическо управление и техните функции и правомощия;

• технологията и отделните етапи на процеса на стратегическото управление;

• основните и предметни функции на управление и стратегиите за тяхната реализация.

2) могат:

• да прилагат техниките на стратегически анализ на национално, регионално и локално равнище на управление

• да разработват цели, подходи и стратегии на развитие при управлението на фирми.

• да разработват функционални стратегии и да прилагат стратегическото планиране при управлението на проекти


Предварителни изисквания:
Основи на управлението или мениджмънт

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Донъли, Дж. Х., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич. Основи на мениджмънта, С. 1997.

4. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

5. Дракър, П Дракър за всеки ден (366 дни в проникновение и мотивация за вършене на правилни неща).С.2013.

6. Ковачев, А. Управление на националното развитие. НБУ, 2007.

7. Котлър, Ф. Въведение в маркетинга. С. 2013.

8. Котлър, Ф. Десетте смъртни гряха на маркетинга: Симптоми и решения.С.2005.

9. Медоус, Д. Системното мислене. С. 2015.

10. Михайлов,М. Стратегически мениджмънт(ел. учебник). НБУ,2011.)

11. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2015.

12. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С. 2005.

13. Портър, М. Конкурентното предимство на нациите.С.2005.

14. Портър, М. Конкурентна стратегия.2010.

15. Уелч, Д. Да печелиш. С. 2008.

16. Уелч, Д. Джак – направо от сърцето.2005.

17. Уокър, Р. Дзен мениджърът, С. 2002.

18. Хаджиев, Кр. Основи на управлението, НБУ (електронно издание), 2007.

19. Харари, Ю.Н. SAPIENS.Кратка история на човечеството. С. 2016.

20. Wheelen Thomas L. and David L. Hunger. Strategic Management & Business Policy:

Achieving Sustainability (12th Edition). 2009.

21. www. leadership. com

22. www. management. com