MBAM027D Интегрирани маркетингови комуникации

Анотация:

Дисциплината "Интегрирани маркетингови комуникации" е адекватен образователен отговор на изискванията на работодателите в лицето на рекламни агенции, рекламодатели, медии, изследователски агенции и др. С оглед установеното статукво в рекламния бизнес, както и на очерталите се тенденции на фрагментиране на пазарите и на увеличаване на разходи за маркетинг, дисциплината има за цел да:

" Да запознае студентите с особеностите на маркетинговите комуниации в България и по света.

" Да запознае студентите с водещите теории и практики в света по отношение на пазарното позициониране.

" Да даде на студентите алгоритъм и методология за разработване на интегрирани комуникационни кампании.

" Да даде на бъдещите специалисти рамка за вземане на стратегически решения при медияпланирането на комуникационнни кампании: На кого, къде и кога ще се рекламира/комуникира?

" Да даде знания и практически умения на студентите по отношение формирането на медиямикс на комуникационната кампания кампания.

" Да даде практически умения за сравняване, подбор и комбиниране на рекламоносителите.

" Да даде практически умения за съставяне на медияграфик на комуникационната кампания.

" Да даде знания и умения на студентите за оценка ефективността на комуникационната кампания.

" Да запознае студентите с ролята и мястото на рекламата в комуникационния микс на организацията.

" Да даде практически умения за избор на рекламен слоган.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" Значението и ролята на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния маркетинг.

" Предимствата и недостатъците на рекламата, ПР-а, промоциите и личните продажби в комуникационния процес при налагане на марка (бренд).

" Алгоритъма на планиране на интегрирани комуникационни кампании.

" Основните творчески изисквания, свързани с разработването на ефективно послание.

2) могат:

" Да планират ефективни интегрирани комуникационни кампании.

" Да определят оптимални комуникационни разходи (рекламния бюджет).

" Да използват специфичен софтуер за медияпланиране на рекламни кампании.

" Да идентифицират, сравняват и комбинират най-подходящите медии и рекламоносители за дадена кампания.

" Да съставят медияграфик на комуникационната кампания.

" Да измерват ефективността на комуникационната кампания.

" Да разработват и избират най-ефективни рекламни послания.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на маркетинга и рекламата

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: