MBAM036D Проект:Организация и управление на проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с теоретично - методологичните характеристики на управлението на проекти и неговите практически аспекти. Разглеждат се същността и концепцията на структурния подход за управление на проекти. Специално внимание се отделя на управлението на основните цели на проекта, в това число и на някои специфични техники за балансиране и интегриране на основните цели в съответствие с нивата на управление. Разглеждат се основните принципи при осигуряване на базови управленски процедури и системи.

Целта на курса е да:

- даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

- да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

проблемите по управление на промените чрез проекти.

2) могат:

Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Социално управлениеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Казус 1: Проектът "Балкан"
  2. Казус 2: Проектът "Херитидж"
  3. Разработване на предприемачески проект: Структура на работните проекти, организационна структура на проекта, структура на разходите

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 2006

2. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

3. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Допълнителна литература:

5. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

6. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

7. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

8. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

9. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека "Стопански свят", Свищов 2010