MBAM016D Организация и управление на проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с теоретично - методологичните характеристики на управлението на проекти и неговите практически аспекти. Разглеждат се същността и концепцията на структурния подход за управление на проекти. Специално внимание се отделя на управлението на основните цели на проекта, в това число и на някои специфични техники за балансиране и интегриране на основните цели в съответствие с нивата на управление. Разглеждат се основните принципи при осигуряване на базови управленски процедури и системи.

Целта на курса е да:

- даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

- да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

проблемите по управление на промените чрез проекти.

2) могат:

Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Социално управлениеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Контекст на управленето на проекти-проекти и тяхното управление; Структурен подход за управление на проекти; проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия; проекти и участници.
  2. Управление на проектните цели - управление на обхвата; управление на организацията; управление на времето; управление на разходите; управление на качеството; управление на риска.
  3. Ръководители и екипи при управлението на проекти- Семинар

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 2006

2. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

3. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Допълнителна литература:

5. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

6. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

7. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

8. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

9. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека "Стопански свят", Свищов 2010

Библиография по темите на семинарните занятия:

1. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ 2011

2. Хаджиев, Кр. "Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология)". Свищов, изд. Стопански свят, 2010

3. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова, "Управленският процес и екипната дейност". София, НБУ, 2005

4. Колинс, Джим, "Пътят към величието", София, Класика и стил, 2003

5. Пенчев, Р. Управление на проекти, НБУ 2005

6. Хаджиев, Кр., Проектиране на високо съвършени организации. ИК Люрен, 2000

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на теста през семестъра (провежда се след втората консултация) и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.

Критерии за оценка на семинара:

Обвързване с постановките и концепциите на семинара 25%

Пълнота на анализа 30%

Логически обосновани изводи и препоръки 25%

Използване на допълнителни литературни източници 15%

Стил и презентационни умения 15%

Общо 100%