NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност

Анотация:

Курсът е от 30 академични часа. Той обединява четири части, всяка от които е организирана около основен проблем при представянето и разбирането на системите за сигурност. Първата част е посветена на появата и развитието на системното мислене и на системите в обществото. Втората разкрива спецификата на системите за сигурност и тяхното изграждане. Третата част разглежда управлението на системите за сигурност, а последната актуалните въпроси на системите за сигурност у нас и в света.

Основната цел на курса е студентите да получат отправни знания в областта на производството на сигурност на различни равнища. Поставянето на анализираните процеси от сферата на сигурността в системен аспект придава на анализа им логически издържан характер.

Наред с тази цел курсът преследва и усвояване на знания и умения за прилагането им при изграждане или управление на съществуващи системи за сигурност в различни сектори на обществения, частния и публичния живот.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

В резултат на курса студентите придобиват знания за отликите на системното мислене от механистичното, за системния подход и за неговото прилагане. На тази основа те усвояват особеностите на системите за сигурност, както и принципите за тяхното изграждане и управление. Въз основа на тези знания студентите придобиват умения да участват в създаването на системи за сигурност, както и в управлението и развитието на същестувващи системи. Те могат да анализират състоянието и параметрите на конкретните системи за сигурност с цел тяхното оптимизиране.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Обща теория на сигурността

" Национална и международна сигурност

" Администрация и управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.

2. Александров Е., Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г

3. Алексей Петров, Фирмена сигурност в условия на пазарна икономика,2003;

4. Безжье, Ж. Промышленный шпионаж. М., 1981.

5. Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997

6. Буххайт, Г. Анонимната власт. С., 1998.

7. Гайдаров Й. Фирмена сигурност, С., 1998.

8. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

9. Динков Д., В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

10. Законодателството на ЕС;

11. Законодателството на Р. България;

12. Защита на търговската тайна, С., 1994.

13. Иванов, Х., Арабаджийски, Н. Частна охранителна дейност. С., 1997.

14. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

15. Йончев Д., Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

16. Найденов Митко "Стопанско разузнаване и фирмена сигурност" Варна 1999г

17. Паси С., Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

18. Перегудов, Ф.И. и др. Введение в системный анализ, М., 1989.

19. Стефанов, Г., Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

20. Стойчев С. и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

21. Учредителните договори на европейските общности и европейския съюз;

22. Цветков И. "Алтернативи на икономиката и сигурността на Република България в условията на демократичен преход" - 1998 София изд."Албатрос".

23. Doder, D. Culture of Secrecy. "National Security and the Future", Vol. 1, Nomb.3-4, Autumn/Winter 2000, p.p. 93-100.

24. Hutton, W. Primitive Secret Societies. N.-Y. 1908.

Moynihan, D.P. Secrecy: The American Experience. New Haven & London: Yale Univercity Press. 1998 .

Средства за оценяване:

тестове - 100 %