BCRM639 Проект: Търговска кореспонденция на фирма

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът е самостоятелна работа по предварително зададени теми.

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в и устна сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на филолози с руски език, за успешна професионална реализация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове писмена и устна бизнес комуникация

• начините на създаване на писмени репродуктивни текстове и писма и да водят разговор

2) могат:

• да разбират аудиотекст от бизнес характер;

• да четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

• да продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• да общуват свободно в писмена и устна форма.


Предварителни изисквания:
Базисно ниво на владеене на руския език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Деловое общение на русском языке. Т. 1- 6, С., 1994.

2. Жуковская Е.Е., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. Русский язык /курс для бизнесменов/. М., 1993.

3. Журавлев А.П., Павлюк Н.А. Деловой человек читает по-русски. М., 1993.

4. Колтунова М.В. Деловое письмо: Что нужно знать составителю. М., 1999.

5. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

6. Цонева А. И др. Русский язык для студентов Экономического университета. Варна, 1994.

7. Янкова Л., Николаева Т., Георгиева И. Русский язык в мире бизнеса. С., 1997.

Русско-болгарский и болгарско-русский экономический словарь. М., 1990.

Периодични издания: "Коммерсант", "Итоги", "Деловой мир", "Аргументы и факты", "Деньги", "Бизнес-контакты".

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%