BCRM001 Четене и интерпретация на бизнес информационни текстове

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и е насочен към усъвършенстване на уменията на студентите да боравят с бизнес-информационни текстове, а именно - уменията за разбиране при четене на бизнес-информационни текстове, четене за извличане на специфична информация, езиков и стилистичен анализ. Целите на учебната дисциплина се изразяват в развиване у студентите на умения за самостоятелно четене, за преработка и презентиране на получената от текста информация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата в структурната организация на англоезичните бизнес документи

• езиковите и стилови различия и съответствия между отделните бизнес документи на бълграски и на английски език

2) могат:

• да разбират и презентират съдържанието на бизнес-информационни текстове

• да превеждат бизнес-информационни текстове


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Четене за извличане на обща и специфична информация
 2. Четене за потвърждаване и отхвърляне на предварително формирани очаквания относно съдържанието на текста
 3. Използване на фоновите знания в областта на бизнеса
 4. Използване на знанията за структурата на бизнес-информационните текстове
 5. Извличане на подробности при повторно четене
 6. Работа със справочна литература за откриване значението на непознати думи и изрази
 7. Колокация и конотация на термините в бизнес-информационните документи
 8. Разпознаване на специфичните дискурс маркери в бизнес-информационните документи при повторно четене
 9. Трансформиране на статистическа информация (графична, таблична и пр.) във вербална и обратно
 10. Структурни характеристики на различните видове бизнес-информационни документи (автобиография, официални писма, договори и пр.)
 11. Стилови характеристики на различните видове бизнес-информационни документи
 12. Стилове на писане на бизнес-информационни документи
 13. Запознаване с различията в регистъра
 14. Разработване на бизнес презентация
 15. Изнасяне на бизнес презентация

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Грозданова и Йорданова 1988: Грозданова, Л. и Йорданова, Й. Тактики за четене на професионална англоезична литература. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 4

2. Йорданова и Грозданова 1989: Йорданова, Й. и Грозданова, Л. Видове хипотези при четенето на професионална англоезична литература. София, „Чуждоезиково обучение”, кн. 4

3. Chilver 1992: Chilver , Joseph. English for Business: A Functional Approach. DP Publ.

4. Ramsey 1989: Ramsey, Robert M. English for International Business. Scott, Foresman

5. Hutchinson and Waters 1987: Hutchinson, T. and Waters, A. English for Specific Purposes. A Learning-centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press

6. Scott and Muhlhaus 1994: Scott, W. and Muhlhaus, S. Languages for Specific Purposes. Central Books Limited

• Допълнителна литература:

1. Грозданова 1994: Грозданова, Л. Бизнес английски: Подготвителен курс. Интегра Б. Г.

2. Glendinning, E. H., Holmstrom B. 1992. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Средства за оценяване:

ПРОЕКТ

РЕЗЮМЕ