MBAM001 Теория на пазарната икономика

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите с неикономическо образование в магистърските програми на департаментите „Икономика“ и „Администрация и управление”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на Макроикономиката и Микроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в магистърските програми.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:
Не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2008 г.

• Ракарова, С. Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2012 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.