MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика

Анотация:

Целта на този проект е практическо приложение на знанията и уменията, получени в курса по Теория на пазарната икономика, в изследване на явления и процеси от реалната икономика.

Проектът представлява писмено представяне и анализ на даден проблем или идея на базата на няколко източника. Проблемът следва да бъде разгледан в консистентен текст, съдържащ увод, изложение и заключение. Следва позицията на автора по разглежданата тема да е ясно формулирана.

Темата на писмената разработка трябва да бъде съобразена с темите и проблемите, съдържащи си в програмата на курса. Заглавието на разработката се формулира самостоятелно от студента в рамките на едно от предварително посочени тематични направления, съответно, в раздели „Микроикономика“ и „Макроикономика“.

Проектът трябва да е с обем от около 10 страници и да бъде разработен върху основата на най-малко три литературни източника независимо дали избраната тема е от раздел Микроикономика или от раздел Макроикономика.

Разработките трябва да съдържат задължително уводна част, в която е формулирана ясно и точно тезата на разработката.

В изложението на проекта трябва да е видна собствената Ви позиция по разглеждания проблем. Тя трябва да е аргументирана на базата на научни и академични източници и илюстрирана с конкретен пример от проблемната област.

В заключителната част на работата трябва да са изведени основните изводи от направения анализ.

Готовите проекти се предават във формат „.docx” в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма за преписани чужди текстове.

Предаване на самостоятелни работи в хартиен вариант не се допуска.

Използвана литература: задължително се посочва в края на разработката, както и вътре в текста при цитиране. Описанието на литературните източници трябва да се направи при спазване на следните академични изисквания:

Книга

Автор, година. Заглавие. Издател, Място на издаване, номер на цитирана страница (при цитиране в текста).

Пример: Abiteboul, S. et al, 2000. Data on the Web: From Relations to Semistructured Data and XML. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA, p. 312

Журнал, научно списание

Автор, година. Заглавие на статията, Име на списанието, Издание, Брой, страници на статията.

Пример: Bodorik P. et al, 1991. Deciding to Correct Distributed Query Processing. In IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, Vol. 4, No. 3,pp 253-265.

Електронни документи

Автор, година. Заглавие на документа. [формат на документа] Място на публикуване: Издател. Уеб адрес на документа [дата на последно посещение].

Пример: Bank of England, 2008. Inflation Report [pdf] Bank of England. Available at: http://www.bankofengland.co.uk/publications/inflationreport/ir08nov.pdf [Accessed 20 April 2009].

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология на Микроикономиката и Макроикономиката, както и източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяване на икономически проучвания и анализи.

2) могат:

• Коректно да анализират икономическите процеси и явления на микро- и макроикономическо равнище.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да са усвоили учебния материал от курса по Теория на пазарната икономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Ракарова, С. Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София, 2016 г.

• Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2008 г.

• Ракарова, С. Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София, 2012 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София, 2014 г.

• Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София “Сиела”, 1999 г.

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Джоузеф Стиглиц. Цената на неравенството: как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни. Издателство „Изток-Запад“, 2014 г.

• Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”, 2010 г.

• Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

• Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

• Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

• Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

• Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

• Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща „МаК”, 2010 г.

• Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство „Рива”, 2009 г.

• Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии – съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство „Сиела”, 2010 г.

• Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010 г.

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 7th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2014

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, 12th edition, Pearson, 2016

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 10th edition, 2017

• Sloman, John: Economics, 9th edition, Pearson, 2015

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 13th edition, Cengage, 2015

• Sawyer Kelly, Elizabeth: Study guide to accompany macroeconomics, 3rd ed., New York: Worth Publishers, 2013

• Официална страница на Комисията за защита на конкуренцията, съдържаща нормативна уредба и полезна информация: http://www.cpc.bg

• Официална страница на Генерална Дирекция Конкуренция към ЕК, съдържаща нормативна уредба на ниво ЕС и полезни информация и публикации: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

• Закон за защита на конкуренцията: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845

• Европейска статистическа служба: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

• Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/

• Българска народна банка: www.bnb.bg

• Международен валутен фонд: http://www.imf.org

• Световна банка: http://www.worldbank.bg

Средства за оценяване:

100% писмена разработка