MBAM013 Финанси

Анотация:

• Курс “Въведение във финансите” е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоаспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

• Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите учебната дисциплина студенти:

1)знаят:

-Същността на данъка и видовете данъци.

-Принципите на стойността на парите във времето.

-Източниците за финансиране дейността на фирмата.

-Видовете инвестиционни и финансови решения вземани от финансовия мениджър.

2) могат:

-Да определят дължимите от фирмата преки и косвени данъци и да ги оптимизарат.

-Да изчисляват стойността на парите във времето.

-Да взимат инвестиционни и финансови решения.

-Да избират оптималната комбинация от източници за финансиране дейността на фирмата.

-Да извършват финансов анализ на дейността на фирмата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-По математика и статистика.

-По макроикономика и микроикономика.

-По счетоводство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Димитрова, Р и колектив Въведение във финансите, С., НБУ, 2019

• Илиев, Б. Основни принципи на застраховането, 2010

• Калчев, Е. Данъчи и данъчна политика, НБУ, 2011

• Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия – М, С., 2009

• Ненков, В. Данъци и приходна администрация, С., Нова звезда, 2015

• Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

• Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Средства за оценяване:

казус