MBAM012 Счетоводство

Анотация:

Курсът по „Счетоводството” има за цел да подготви студентите за работа с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството. Той дава базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията. В него се поставят основите на курсовете „Методология на счетоводството”, „Финансово счетоводство”, „Управленско счетоводство”, „Данъчно счетоводство”, „Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел” и др.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия, принципи и изисквания към счетовоството.

• Характеристиката и особеностите на обекта, предмета и методологията на счетоводството.

• Основните правила, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие.

2) могат:

• да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

• да характеризират и класифицират имуществото на предприятието и неговите източници на придобиване;

• да определят типовете стопански операции и процеси и влиянието им върху стойностния размер на имуществото на предприятието;

• да се познават и прилагат принципите на счетоводството;

• да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството – оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка.

• да съставят счетоводни статии за извършвани стопански операции.

• да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.

• да изготвят регистри за хронологично счетоводно отчитане, оборотни ведомости, начален и краен счетоводен баланс.


Предварителни изисквания:
знания по икономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Характеристика на системата на счетоводството
  2. Тема 2. Обект на счетоводството
  3. Тема 3. Принципи на счетоводството
  4. Тема 4. Методологични елементи на счетоводството
  5. Тема 5. Балансово обобщаване на информацията за счетоводните обекти.
  6. Тема 6. Система на счетоводните сметки и двойно отразяване на стопанските операции
  7. Тема 7. Текущо счетоводно отчитане
  8. Тема 8. Организация на счетоводството в предприятието.

Литература по темите:

1. Душанов И., Обща теория на счетоводството, “Ромина”, София, 2003г.

2. Динев М., Основи на счетоводството, “Тракия-М”, София, 2003г.

3. Начева Р., Обща теория на счетоводството, “Форком”, София 2003г.

4. Иванова Р., Тодоров Л., Финансово-стопански анализ, Тракия-М, София, 2008г.