MBAM011 Информатика

Анотация:

Целта на курса е да се представи управлението на информацията като стратегически ресурс и обвързано с изискванията за знания и умения на мениджърския състав на фирмата.

. Вниманието е съсредоточено върху теоретико-методологическите характеристики на управленските информационни системи и техните практически измерения. Целта е:

- да се разгледат и анализират проблемите свързани с процеса по осигуряване и управление на информацията за нуждите на управлението.

- да се представи ролята на ръководството от различни нива в контекста на подхода за създаване и управление на информационните ресурси и необходимите информационни технологии.

- да се разгледат и анализират някои от ключовите проблеми по разработване, въвеждане и усъвършенстване на системи за управление на информацията.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Серафим Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" какво представяват информационните ресурси;

" как се дефинират осигуряването и съответствието на фирмената стратегия и информационните технологии;

" ролите и отговорностите на различните участници в процеса на управление на информацията;

" предназначението и спецификата на управленските информационни системи;

" проблемите при оценка на ефективността от внедряването на управленските информационни системи (УИС);

2) могат:

" да обосновават ролята на УИС като стратегически ресурс;

" да дискутират проблемите, свързани с взаимодействието между различните участници впроцеса на обосновка на проекти за УИС;

" да анализират проблемите по организация и въвеждане на УИС.

" да обосновават необходимостта от УИС и да анализират основните етапи на проекта по планиране и въвеждане на УИС.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по :

-Основи на управлението

-Маркетинг, управление на човешките ресурси, информационни технологии

-Управление на промените, управление на проектиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

казус