MBAM010 Банково дело

Анотация:

Курсът “Банково дело” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено върху обслужването на банковите клиенти в процеса на извършваните банкови операции.

Отделя се внимание на ролята на търговските банки, като финансови посредници и продавачи на услуги, регулирането на банковата система, установяването и практиката на вътрешните баланси и пропорции, разпределението на финансовите ресурси и други специални въпроси.

Програмата е подготвена за курс с продължителност от един семестър.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Мария Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.Ще знаят:

-За функциите, същността, целите и функционирането на банковата система и нейното регулиране. Ролята на търговските банки като финансови посредници, както и за пътищата осигуряващи оптимизиране на тяхната дейност.

2.Ще могат:

-Да добият общи познания за цялостната дейност на отделна търговска банка.


Предварителни изисквания:
При разработването на курса автора отчита факта, че студентите не са слушали и издържали успешно курсове по макро и микро -икономика, както и основните икономически университетски курсове.

Това дава основание за стремеж към преподаване въвеждащи знания и умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Банките - произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието “банка”. Видове банки.
  2. Банкови системи. Същност и структура на банковите системи. Банкови системи в страните с развито пазарно стопанство. Исторически преглед на развитието на българската банкова система.
  3. Централни банки. Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика. Функции на БНБ. Зависимост и независимост на централните банки. Инструменти на парично-кредитната политика на централните банки.
  4. Търговски банки. Същност и видове търговски банки. Банкови операции.Пасивни операции на търговските банки. Мобилизиране на временно свободните парични средства. Гарантиране сигурността на депозитите. Формиране на собствения капитал.
  5. Активни операции на търговските банки. Кредитиране на нефинансови институции и други клиенти. Място и роля на инвестиционната дейност на търговските банки. Други активни банкови операции.
  6. Посреднически банкови операции. Операции по безкасови плащания. Касови операции. Даване сна референции. Обществен трезор. Картови операции. Електронно банкиране. Други посреднически банкови операции.
  7. Тест
  8. Презентация

Литература по темите:

Радков, Р. и колектив. Банково дело. Въведение. Абагар.

Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2017

Закон за кредитните институции

Закон за гарантиране на влоговете