MBAM003 Статистика

Анотация:

-Курсът разглежда основните понятия на статистиката и въвежда в базовите подходи за събиране и анализ на данни в от гледна точка на икономическите приложения.

-Цел на курса: да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани при анализа на данни от социално-икономически изследвания.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Серафим Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-да са ориентирани в терминологията, която се използва от статистиката

-да са запознати с основните теоретични положения на статистическия подход

при събирането и анализа на социално-икономически данни

2) могат:

-да умеят да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи

биха били полезни и уместни

-да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-Основни математически понятия в обема на гимназиалния курсФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

казус