MBAM022D Мениджмънт

Анотация:

Тематичното съдържание на курса МВАМ 022 ""Мениджмънт" обхваща основните теоретични направление и характеристики на стопанското управление. В учебната дисциплина се разглеждат методологични и терминологични аспекти на мениджмънта, неговите структура и процес, принципи и инструментариум. Курсът включва и конкретни проблеми на лидерството, отношенията с хората, мотивацията.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основите на теорията, методологията и терминологията на мениджмънта;

- еволюцията, етапите и школите на управление;

- основните функции на процеса на управление - планирану организиране, координиране и контрол;

- предметните функции на управлението - маркетинг, производство, финанси и човешки ресурси;

- психологичните и информационните аспекти на управление - лидерство, мотивация, комуникации.

2) могат:

- да вземат управленски решения в променяща се среда;

- да прилагат методи за анализ и оценка на управленски ситуации;

- да анализират фазите на управленския процес и спецификата на предметните функции в различни организации;

- да реализират процеса на целеполагане и изграждат съответни организационни структури на управление;

- да формират управленско поведение, адекватно на психологическите особености на субекта и спецификата на обекта на управление.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Донъли, Дж. Х., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич. Основи на мениджмънта, С. 1997.

4. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

5. Дракър, П Дракър за всеки ден (366 дни в проникновение и мотивация за вършене на правилни неща).С.2013.

6. Ковачев, А. Управление на националното развитие. НБУ, 2007.

7. Котлър, Ф. Въведение в маркетинга. С. 2013.

8. Котлър, Ф. Десетте смъртни гряха на маркетинга: Симптоми и решения.С.2005.

9. Медоус, Д. Системното мислене. С. 2015.

10. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2015.

11. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С. 2005.

12. Портър, М. Конкурентното предимство на нациите.С.2005.

13. Портър, М. Конкурентна стратегия.2010.

14. Уелч, Д. Да печелиш. С. 2008.

15. Уелч, Д. Джак – направо от сърцето.2005.

16. Уокър, Р. Дзен мениджърът, С. 2002.

17. Хаджиев, Кр. Основи на управлението, НБУ (електронно издание), 2007.

18. Харари, Ю.Н. SAPIENS.Кратка история на човечеството. С. 2016.

19. Wheelen Thomas L. and David L. Hunger. Strategic Management & Business Policy:

Achieving Sustainability (12th Edition). 2009.

20. www. leadership. com

21. www. management. com