MBAM025D Количествени методи в икономиката

Анотация:

В курса студентите се запознават с основните теми в научната област Изследване на операциите - линейно, целочислено, смесено и изпъкнало програмиране, оптимизационни задачи върху мрежи, теория на игрите, марковски вериги, управление на запасите, масово обслужване, динамично програмиране. Темите се представят с кратко теоретично описание на идеите и методите и се илюстрира с лесни за възприемане и разбиране примери. Тези примери показват практическото използване на изучаваните методи и възможната интерпретация на получените решения при количествена обосновка на управленски решения. Курсът е ориентиран към обучение с използване на компютърна техника - това позволява бързо да се записват математически модели и реализират числени методи, да се извършат съответните числени пресмятания, да се анализират решенията , да се обсъдят различни варианти и модификации, да се интерпретират резултатите. За числени пресмятания се използва EXCEL - вградените в него SOLVER, DataAnalysis и стандартни функции, както и MSPROJECT.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

o Същност на различните видове оптимизационни задачи и методи за решаването им

o Екстремални задачи и избор на оптимални решения в условия на неопределеност

o Постановка на игрови модели в икономиката

2) могат:

o Да съставят типови количествени модели (линейни и нелинейни, дискретни и случайни) и да решават оптимизационни задачи със средствата на SOLVER и на MS Excel.

o Да интерпретират получените решения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Приложна математика за икономисти;

- Бизнес изчисления;

- Статистика;

- Микроикономика и макроикономика;

- добри знание и умения за работа с EXCEL.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: