SQBM016D Проект: Умения за учене и саморазвитие

Анотация:

Съвременните тенденции в информационната и концептуална епоха в началото на 21 век се характеризират с изключително високи темпове на развитие на всички сфери от живота, нарастваща динамика, несигурност и непредсказуемост в бизнеса. Успешната реализация на хората зависи вече не само от това какви професионалисти са, а и от това как учат и се развиват непрекъснато. Курсът си поставя за цел да спомогне изграждането на умения за учене и развитие, съответстващи на новите методи и подходи, характерни за управлението в 21-ви век. За успешната реализация на всеки мениджър и лидер е важно осъзнато да управлява собствения си процес на учене, развитие и промяна в начина на мислене.

Дейностите в курса са насочени към придобиване на собствен опит в процес на ефективно учене и овладяване на умения за учене и саморазвитие, чрез прилагане на водещи теории и модели за ученето при възрастните.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Изучават и развиват собствения си потенциал по отношение на индивидуален стил на учене, избор на посока за развитие, актуални познания, умения и изповядвани ценности.

• Анализират и извършват рефлексия върху своите действия, за да управляват системно и ефективно процеса на собственото учене и развитие.

• Определят лични цели, насоки и планове за действие. Изграждат визия и планове за развитие и проактивно се ангажират с израстване и развитие.

• Работят в екип и се интегрират в студентската общност, участват в самоподпомагащи се групи и притежават натрупан опит за работа в екип и умения за комуникация с колегите.

• Разбират и оценяват по-добре себе си и другите с помощта на различни инструменти и модели.

• Разбират навиците на високата лична ефективност.


Предварителни изисквания:
• Няма изисквания за предварително изучавани курсове

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Бъкингам, М., Клифтън, Д. (2005). Открийте силните си страни. Класика и стил.

• Голман, Д. (2000). Емоционална интелигентност. С., Кибеа.

• Кови, Ст. (1999). Седемте навика на високо ефективните хора – действена стратегия за личностна промяна. С., Кибеа.

• Кови, Ст. (2012). Осмият навик. С., Кибеа.

• Мерлеведе, П., Бриду, Д., Вандам, Р. (2005). 7 стъпки към емоционална интелигентност. Класика и стил.

• Пожарлиев, A. (2008). Управление на кариерата и развитието, УМ – НБУ.

• Пожарлиев, А. (2004). Оценка на уменията за учене и стиловете на учене при обучение на мениджъри. Психологични изследвания, кн. 1, БАН, с. 81-100.

• Сенги, П. (2012). Петата дисциплина. С. Изток-запад.

• Уитмор, Дж. (2012) Коучинг за високи постижения, НЛП България.

• Харис, Дж. (2008). Успешната обратна връзка. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1987). Reflection: turning experience into learning, Kogan Page, London. 26-27, 30-34.

• Brockbank, A. & McGill, I. (2006). Facilitating reflective learning through mentoring & coaching. London and Philadelphia, Kogan Page.

• Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

• Scharmer, O. (2007). Theory U: Leading from the Future as It Emerges. Cambridge, MA: Society for Organizational Learning.

• Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. NY: Basic Books.

• Schon, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Средства за оценяване:

Текущо задание: Използване на учене чрез действие за лидерско развитие

Заданието има за цел да развие способностите за използване на учене чрез действие при собственото лидерско развитие. Заданието включва обясняване на отговорностите на участника в група за учене чрез действие; обясняване как груповата динамика при учене чрез действие може да способства лидерското развитие; критичен анализ и описание какво е научил участника в група за учене чрез действие; оценка на ученето чрез действие като техника за лидерско развитие и неговата роля в развитието на студента.

Проект: План за развитие

Заданието има за цел да развие способностите за планиране и предприемане на дейности за развитие на собствените управленски и лидерски умения. То включва предварителна работа с учебни материали, получени и коментирани ресурси - профили от въпросници, стандарти за компетентност, книга на С. Кови, резултати от SWOT анализ, срещи за рефлексивен диалог с колега, участие в група за учене чрез действие, дейности за личностно развитие и пр. Проектът изисква да се определят индивидуалните потребности за учене и развитие и в резултат на направения анализ да се състави план за собственото развитие, като се подредят по приоритет потребностите за следващите 2 години и се покаже разпределението на времето по прагматичен начин. Проектът включва и рефлексивна част, в която се изисква да се опише какво са научили студентите през първия семестър на програмата и как ще го използват в по-нататъшното си развитие.