SQBM005D Учене и развитие в организацията

Анотация:

Курсът въвежда в проблемите на ученето и развитието в организацията, изяснявайки смисъла и важността на ефективното управление на тези процеси в съвременната динамична и несигурна среда. Последователно се разглеждат стратегии за учене в организацията на равнището на индивида, групата и цялата организация. Дискутират се условията за изграждане на учеща организация, която подкрепя непрекъснатото учене и развитие.

Във втората си част курсът разглежда стратегически, управленски и оперативни проблеми, свързани с управление на развитието и кариерата в организациите, както и някои психологически и социални фактори, влияещи върху начина, по който хората се отнасят към своята кариера. Подпомагането на развитието на хората е ключов аспект от работата на мениджърите и лидерите. Курсът проблематизира постигането на баланса между: 1) стремежите и очакванията на отделните служители; 2) потребностите на организацията да поддържа своя база от умения и да развива потенциала и ангажираността на своя персонал; 3) все по-голямата грижа на хората да поддържат равновесие между работата и “качеството на живот”.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Познават различни стратегии за учене в организацията и област на тяхната приложимост.

• Избират подходящи методи за учене и развитие и оценяват политиката за развитие на хората в организациите.

• Разбират по-добре и оценяват себе си и другите с помощта на различни инструменти и компетентностни модели.

• Познават практиките и средствата за управление на развитието и кариерата в организациите.

• Идентифицират методи за подобряване на изпълнението на работата чрез съгласуване на индивидуалните и организационните потребности.

• Оказват подкрепа и съветват отделни хора, изправени пред възможности за промяна в кариерата.

• Формулират подходящи послания, с които да се помага на хората в организацията да разбират смисъла и последствията от промените, влияещи върху тяхното развитие.

• Служат като ролеви модели за развитие, изпълнявайки лидерската си функция в организациите.


Предварителни изисквания:
• Няма изисквания за предварително изучавани курсове

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Иванчевич, Дж., Глюк, У. (2000) Планиране и развитие на професионалната кариера, ред. Карабельова, С., "Управление на човешките ресурси", Христоматия. Лик. София.

• Пожарлиев, А. (2009) Управление и развитие на кариерата в организациите. В Управление на кариерата в организацията. Наръчник с добри практики от България и Европа, БАУРЧР, 21-50.

• Пожарлиев, A. (2008) Управление на кариерата и развитието, УМ – НБУ, София.

• Пожарлиев, А. (2004) Управление и развитие на кариерата, в Ефективно управление на човешките ресурси, ред. Е. Вачкова, РААБЕ, София.

• Сенги, П. (2012). Петата дисциплина. С. Изток-запад.

• Харис, Дж. (2008). Успешната обратна връзка. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Carter, G., Cook, K., Dorsey, D. (2009). Career Paths. Charting Courses to Success for Organizations and Their Employees. Wiley-Blackwell.

• Gill, St., (2000) Organizational learning. HRD Press.

• King, Z. (2004). Career Management – a CIPD guide. London: CIPD.

• Knowdell, R. L. (1996). Building a Career Development Program. Davies-Black Publishing, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California.

• Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

• Osland, J., Kolb, D., Rubin, I., Turner, M. (2007) Organizational Behavior: An Experiential Approach, 8-th edition, NY: Prentice-Hall.

• Salisbury, M. (2009). ILearning. How to Create an Innovative Learning Organisation. Pfeiffer.

• Scharmer, O. (2007). Theory U: Leading from the Future as It Emerges. Cambridge, MA: Society for Organizational Learning.

• Schein, E. (1990) Career Anchors: Discovering Your Real Values, London: Pfeffer and Co.

• Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. NY: Basic Books.

• Sonnenfeld, J., Peiperl, M. (1988) Staffing Policy as a Strategic Response: A Typology of Career Systems, Academy of Management Review, Vol 13, N 4.

• Yarnal, J. (2008). Strategic Career Management. Developing your Talent. Elsevier.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

КУРСОВА РАБОТА