SQBM004D Управленско учене и развитие

Анотация:

Съвременните тенденции в информационната и концептуална епоха в началото на 21 век се характеризират с изключително високи темпове на развитие на всички сфери от живота, нарастваща динамика, несигурност и непредсказуемост в бизнеса. Успешната реализация на мениджърите и лидерите зависи не само от това какви професионалисти са, а и от това как учат и се развиват непрекъснато. Курсът си поставя за цел да спомогне изграждането на умения за учене и развитие, съответстващи на новите методи и подходи, характерни за управлението в 21-ви век. За успешната реализация на всеки мениджър и лидер е важно осъзнато да управлява собствения си процес на учене, развитие и промяна в начина на мислене.

Съдържанието на курса е насочено към опознаване на процесите на ефективно учене и овладяване на умения за учене и саморазвитие, чрез използване на водещи теории и модели за ученето при възрастните.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Изучават и развиват собствения си потенциал по отношение на индивидуален стил на учене, избор на посока за развитие, актуални познания, умения и изповядвани ценности.

• Анализират и извършват рефлексия върху своите действия, за да управляват системно и ефективно процеса на собственото учене и развитие.

• Определят лични цели, насоки и планове за действие. Изграждат визия и планове за развитие и проактивно се ангажират с израстване и развитие.

• Работят в екип и се интегрират в студентската общност, участват в самоподпомагащи се групи и притежават натрупан опит за работа в екип и умения за комуникация с колегите.

• Разбират и оценяват по-добре себе си и другите с помощта на различни инструменти и модели.

• Разбират навиците на високата лична ефективност.


Предварителни изисквания:
• Няма изисквания за предварително изучавани курсове

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Бъкингам, М., Клифтън, Д. (2005). Открийте силните си страни. Класика и стил.

• Голман, Д. (2000). Емоционална интелигентност. С., Кибеа.

• Кови, Ст. (1999). Седемте навика на високо ефективните хора – действена стратегия за личностна промяна. С., Кибеа.

• Кови, Ст. (2012). Осмият навик. С., Кибеа.

• Мерлеведе, П., Бриду, Д., Вандам, Р. (2005). 7 стъпки към емоционална интелигентност. Класика и стил.

• Пожарлиев, A. (2008). Управление на кариерата и развитието, УМ – НБУ.

• Пожарлиев, А. (2004). Оценка на уменията за учене и стиловете на учене при обучение на мениджъри. Психологични изследвания, кн. 1, БАН, с. 81-100.

• Сенги, П. (2012). Петата дисциплина. С. Изток-запад.

• Харис, Дж. (2008). Успешната обратна връзка. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Boud, D., Keogh, R., & Walker, D. (1987). Reflection: turning experience into learning, Kogan Page, London. 26-27, 30-34.

• Brockbank, A. & McGill, I. (2006). Facilitating reflective learning through mentoring & coaching. London and Philadelphia, Kogan Page.

• Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

• Scharmer, O. (2007). Theory U: Leading from the Future as It Emerges. Cambridge, MA: Society for Organizational Learning.

• Revans, R. (1998) ABC of action learning. London: Lemos and Crane.

• Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. NY: Basic Books.

• Schon, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

КУРСОВА РАБОТА