SQBM001D Въведение в системното мислене. Организацията като система

Анотация:

Курсът има въвеждаща и основополагаща роля в учебното съдържание на магистърската програма “Мениджмънт за организационно съвършенство”. Той обхваща основните понятия и характеристики от теорията на системите и системния подход.. В учебната дисциплина се разглеждат теоретични и методологични аспекти на организацията и нейния мениджмънт - неговите структура и процес, принципи и инструментариум. Курсът включва и конкретни проблеми на проектирането на управленски системи, организационните структури, вземането на решения и управлението на промени..

Аналитичният начин на мислене не е в състояние да обясни задоволително системните взаимодействия и поведението на съвременните организации, които представляват сложни, социални системи. Нещо повече кризисният период, характеризираш глобалното развитие изисква и нова парадигма на мислене и действия – системността да води до устойчивост.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основите на методологията и терминологията на теория на системите;

- видове, функции и структура на организациите като системи;

- бизнес организации – видове среди на функциониране и устойчиво развитие;

- психологичните и информационните аспекти на управление. Вземане на решения – лидерство и групова динамика; визионерство и мотивация.

2) могат:

- да вземат управленски решения в променяща се среда;

- да прилагат методи за анализ и оценка на управленски ситуации;

- да реализират процеса на целеполагане и изграждат съответни организационни структури на управление;

- да формират управленско поведение, адекватно на психологическите особености на субекта и спецификата на обекта на управление.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Медоус, Д. Системното мислене.Въведение. С.2015

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Донъли, Дж. Х., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич. Основи на мениджмънта, С. 1997.

4. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

5. Ковачев, А. Управление на националното развитие. НБУ, 2007.

6. Михайлов, М. Устойчиво развитие – проблеми, практики, предизвикателства. НАЦИД. С., 2010.

7. Михайлов, М. Стратегически мениджмънт. Учебно пособие. НБУ, 2013.

8. Панайотов, Д. Организационно поведение. Новите парадигми на човешко поведение. НБУ, 2013.

9. Уокър, Р. Дзен мениджърът, С. 2002.

10. Хаджиев, Кр. Модели на организационното съвършенство. НБУ, 2013.

11 Хаджиев, Кр. Теория на организацията. НБУ, 2011.

12. Хофстеде, Х. Култури и организации.Софтуер на ума. С., 2001.

13. Ackoff R. (2006) Idealized Design, Wharton School Publishing.

14. Applied Systems Thinking Journal -http://www.appliedsystemsthinking.com/journal.html

15. Jakson M. (2003) Systems Thinking. Creative Holism for Managers. John Wiley & Sons, Ltd

16. Senge P. (2012) Петата дисциплина. Изд. Изток – Запад, София

17. Wheelen Thomas L. and David L. Hunger. Strategic Management & Business Policy:

Achieving Sustainability (12th Edition). 2009.

18. www. leadership. com

19. www. management. Com

20. Report: Our common future (www.un.org./conferetion)

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%