MBAM001D Теория на пазарната икономика

Анотация:

Теория на пазарното стопанство е курс, които дава основни познания в областта на микроикономиката и макроикономиката.

В него се разглежда образуването на пазарните цени на стоките и услугите и производствените фактори, моделите на пазарите в зависимост от типа на конкуренцията, закономерностите в поведението на стопанските субекти в условията на различните пазари, дефектите на пазара и намесата на държавата за тяхното преодоляване.

В курса се представят и основните принципи на макроикономиката.

Анализират се съвременното развитие на макроикономическата теория и нейната роля за обяснение на функционирането на реалната макроикономика.

Основната задача е да се разкрие теоретичното обосноваване и практическото приложение на макроикономическата теория като основа за управление на националната икономика на примера на България.

Целите на курса се свеждат до запознаване с базисните икономически понятия ,овладяване на основните принципи на микроикономиката и макроикономиката и формирането на икономическо мислене.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- механизма за образуване на пазарните цени на стоките;

- особеностите на образуване на цените на производствените фактори;

- дефектите на пазара и целите на държавната намеса в икономиката;

- в резултат студентите придобиват начални умения за макроикономически анализи, разработване и оценка на макроикономически политики в реална социално-икономическа среда.

2)могат:

- да идентифицират факторите, които влияят върху образуването на цените;

- да оценяват настъпващите промени в пазарите;

- да разбират икономическите мерки на държавата;

- студентите след завършване на курса могат да боравят свободно с икономическата терминология на базово равнище.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- не са необходими специални знания, защото това е първи и базисен икономически курс за студентите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

- разработка на курсова работа;

- оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

- оценка от писмен изпит (тест) в периода на редовната сесия.

Текущият контрол се провежда по време на втората консултация в периода на семестриалните занятия и включва оценките от писмен изпит и представена на същата дата курсова работа.

Студентите, които не са се възползвали от възможността за участие в текущия контрол или не са удовлетворени от получената оценка, се явяват на писмен изпит в периода на редовната сесия.