PHOB215 Фотошоп за фотографи - ІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Запознаване и обучаване на студентите с методите и техниките за компютърна обработка на фотоизображение посредством PC на базата на приложната програма PhotoShop, както и с техниките за колаж. Това произтича от нуждите на студентите да знаят и да умеят как да използват възможностите на изучаваната компютърна програма в конкретната им работа като рекламни фотографи.

Провеждат се лекционни и практически занятия, които взаимно се преплитат. Лекционният материал е последван от непосредствен практически семинар – упражнение. Прави се с цел по-качествено усвояване на предадения теоретичен материал.

Отделно студентите участват в семинарни занятия, в които индивидуално или по групи композират по зададена тема. (Понякога студентите сами оценяват работата на колегите си.)

Възлага се задължително 1 курсова работа по определена тема, която студентите подготвят вкъщи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Кирил Ковачев  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са възможностите на изучаваната графична програма PhotoShop;

• Що е слой, маска, селекции, цветови канал, филтър и др. ключови понятия за PhotoShop;

• Какви са възможностите за фоторетуширане с цел художествена фотография – пейзажни, портретни техники и др;

• Какви са най-често използваните специални ефекти и техники.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на изучаваната графична програма (PhotoShop);

• Да рисуват и композират с компютър;

• Да проектират и създават фотоколажи;

• Умело да боравят с техниките за подобряване на цвета и тоналността.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност;

• Творчески умения и нагласи;

• Известен практически опит и интерес в тази насока.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2008.

• Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2004.

• Adobe Photoshop CS5, официално ръководство, Софт Прес, 2011.

• Adobe Photoshop CS4, официално ръководство, Софт Прес, 2009.

• Adobe Photoshop CS3, официално ръководство, Софт Прес, 2007.

• Adobe Photoshop CS2, официално ръководство, Софт Прес, 2005.

• Adobe Photoshop CS, официално ръководство, Софт Прес, 2004.

• Adobe Photoshop 7.0, официално ръководство, Софт Прес, 2003.

• Adobe Photoshop 6.0, официално ръководство, Софт Прес, 2001.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Photoshope Artistry /Майсторски клас за фотографи, компютърни и медийни художници/, Бари Хейнз, Уенди Кръмплър, ИнфоДАР, 2000.

• Photoshop 6 – трюки и эффекти, Гурский, Корабельникова, ПИТЕР, 2001.

• Adobe Photoshop 6.0, Web дизайн, Михаел Баумгарт, СофтПрес, 2001 г.

• Периодика на различни списания за дизайн и обработка на изображения: .Net, MediaDesign, ProGRAFICA и др.

Дата: 15.02.2016 Подпис на преподавателя:

Доц.д-р Динамир Предов

Средства за оценяване:

Курсов проект, текущ контрол и контролна работа