VIPB002 Пластика - ІІ част

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни образци на скулптурата в световното културно наследство.Разглежда взаимовръзката форма-пространство в системата на формообразуване. Запознаване с пластичните възможности на материали използвани в скулптурата и работа с тях.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават основни познания за проблема на сложната взаимовръзка форма-пространство в системата на формообразуване. Да знаят за пластичните възможности на материалите използвани в скулптурата и работа с тях.
Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат залисан курс "Пластика-ІІчаст"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Албуми свързани с тематичния план.История на изкуството.Вацлав Щеди "Скулптурно майсторство"изд.- "наука и изкуство"1976г Пластична анатомия -Бамес

Средства за оценяване:

1.Конферанс.

2.Практична разработка.