NETB159 Комбинаторика

Анотация:

Курсът е с приложен характер и представлява въведение в комбинаториката - една от основните области на дискретната математика. Комбинаториката изучава крайни и изброими дискретни структури и е област, тясно свързана с изчисляване на сложност на даден алгоритъм или вероятност той да дава коректен резултат. Централно място е отделено на преброителната комбинаторика както и на основните дискретни структури – граф и дърво.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Иван Ланджев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основни понятия и принципи от комбинаториката;

- основни понятия от теория на вероятностите;

- основни понятия и факти от теория на графите.

2) могат:

- да изброяват елементи от дадено множество с конкретни свойства;

- да изчисляват вероятност за случване на дадено събитие;

- да построяват и обхождат граф (дърво);

- да оценяват сложността на даден алгоритъм.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- познаване на сновни понятия и закони от теорията на множествата;

- познаване на основни видове релации и функции;

- умения да извършват операции с множества и функции.

(Горните изисквания се покриват в пълна степен от курсовете GENB005 Основи на информатиката и CSCB021 Дискретна математика)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Лекции в Moodle, гл. ас. д-р Стоян Боев

• Кр. Манев, Увод в дискретната математика, НБУ, 1996; КЛМН, София, 2003

• Kenneth H. Rosen, Descrete mathematics and its applications, 2007

• C. Stein, R. Drysdale, K. Bogart, Discrete mathematics for Computer Scientists

• T. Feil, J. Kroan, Essential discrete mathematics for computer science

• L. Lovasz, J. Pelikan, K. Vesztergombi, Discrete Mathematics: Elementary and Beyond, Springer, New York, 2003

Средства за оценяване:

Две контролни работи през семестъра (минимална средна оценка - Добър 4)

или Финален изпит